Věnováno historikům a všelijakým poradcům – Tři sestry a její Operace Benjamin…

3 213 zobrazení
TiskTisk

PRVNÍ KNIHA MOJŽÍŠOVA. KAPITOLA 21

22 Onoho času řekli Avimelech s jeho velitelem Ficholem Avrahamovi: “ Bůh je s tebou ve všem co děláš.

23 Proto mi tu při Bohu odpřisáhni, že mne ani mé děti a vnuky neobelžeš a ža milost, kterou jsem ti prokázal prokážeš také ty mně a zemi, v které jsi přebýval!“

24 A Avrahám řekl: „Opřisáhnu!“

25 A Avraham upozornil Avimelecha na studnici vod, kterou uloupili Avimelechovi služebníci.

26 Avimelech však řekl: “ Nevěděl jsem, že by to kdo udělal, ani tys mi to neřekl a já o tom dodnes neslyšel!“

27 Avraham tedy vzal brav a skot, dal to Avimelechovi a uzavřeli spolu smlouvu.

28 Sedm ovcí z bravu postavil však Avraham stranou.

29 A Avimelech řekl: “ K čemu je těch sedm ovcí, které jsi postavil stranou?“

30 A on řekl: “ Vezmeš-li si ode mne těch sedm ovcí, budou mi svědectvím, že jsem vykopal tu studnu.“

31 Proto pojmenoval ono místo Berševa, protože tam oba přísahali.

32 A když v Berševě uzavřeli smlouvu, Avimelech a jeho vojevůdce Fichol vstali a vrátili se do země Pelištů.

33 A Avraham v Berševě založil útulek a volal tam jménem Hospodina, Boha celého světa.

34 V zemi Pelištů přebýval Avrahám dlouhá léta.

V tomto příspěvku se zaměřím především na předložení faktů a pravdivých údajů o tom jak celá Operace Benjamin probíhala a jak byla organizována v „bojové “ spolupráci Tří sester, v průběhu Druhé světové války a po ní.Organizována  společně spojeneckými vojsky ,ale hlavně jejich zpravodajskými službami. A znovu dokazovat to, co jsem psal v již zveřejněných příspěvcích, že celá operace byla založena hluboko v minulosti. Dnes se soustředím na samotnou konkrétní přípravu na poslední fázi Operace, pád SSSR a světového komunismu. A jakou v ní  sehrávala neuvěřitelně významnou – především organizační roli ,“Dvojka“ tedy, Druhé oddělení Hlavního, nebo Generálního štábu Československé armády pod velením tehdy plukovníka, později generála Františka Moravce. A na co chci upozornit zejména? Na její pokračování v poválečném období i po únoru 1948.Zase za velmi úzké spolupráce Tří sester. Zcela neviditělně, v mlze…

Pokusím se dnes ne příliš rozepisovat v dlouhých úvahách a budu hlavně na faktech dokazovat oprávněnost mých tvrzení. Na faktech, která jsou dnes veřejně přístupná a má každý možnost je získat, číst, vidět na vlastní oči. Mám oproti vám výhodu. Celé jsem to prožil. Byl jsem součástí Operace Benjamin. Jako moji rodiče a další lidé z mého okolí. Tak jak už jsem to popisoval v předcházejících příspěvcích Tedy ta nejzákladnější fakta znám a skládá se mi to dohormady lépe, než někomu zvenku.Ale již k věci.

Z knihy plukovníka ( výsadkáře a vojenského historika ) Jiřího Šolce „A zpívali jsme Tipperary“. Strana 12-13.“ V listopadu a prosinci 1940 provedl Mjr.Paleček výběr prvních kandidátů na parašutistický výcvik u jednotek československé brigády v Leamingtonu…O tehdejším výběrovém řízení mjr.K.Palečka se později vyprávěli různé legendy v tom smyslu, že chodil po objektech v přestrojení za vojína, spal na ubytovnách mužstva, jedl s ním v jídelně, naslouchal názorům a pozorně sledoval chování v y h l é d n u t ý ch  kandidátů. On sám se nikdy k ničemu podobnému nepřihlásil…Mezi 27.listopadem a 7.prosincem 1940 získal mjr.K.Paleček prvních 10 dobrovolníků: rt.Františka Pospíšila,rt.Arnošta Mikše,rt.Jana Kubiše,rt.Leopolda Musila,rt.Otmara Reidla,rt.Jozefa Gabčíka,čet.Jozefa Gemrota,čet.Václava Málka,šrtm.Vladimíra Hrabce a ppor.Vladislava Martínka. 10. prosince informoval v písemném hlášení o výsledcích náboru:“Je připraveno celkem 10 osob- první skupina. Mám zde v záznamu řadu nových osob ze kterých hodlám postavit druhou skupinu, opět v počtu 10 lidí. Provedu ještě výběr pro skupinu třetí. Podaří se postavit tři skupiny, tedy celkem 30 osob.“

V této fázi přípravy byl kladen především kladen důraz na utajení. Vyhlédnutý kandidát byl zavolán do kanceláře velitele praporu a zde mu bylo oznámeno, že byl vybrán pro zvláštní poslání ve vlasti. Když předběžně souhlasil, byl vzat do slibu mlčenlivosti a naznačeno mu poslání s nímž bude vyslán.Pak mu bylo sděleno, že pod trestem smrti nesmí se nesmí nikomu zmínit o tomto rozhovoru a musí čekat, až bude k plnění úkolu povolán. Za kritéria, při výběru zvláště sledovaná, byly zvoleny takové hodnoty , jako: prokázaná osobní statečnost, dostatečná inteligence, diskrétnost, iniciativa, bezvadná znalost místních poměrů a dobrovolné přihlášení se z pohnutek ryze vlasteneckých.“ Konec citace z knihy.

Je zcela zřejmé, že výběr byl prováděn záměrně. Že mjr.Paleček věděl koho má vybrat. Tedy, zkráceně řečeno bylo jasné dopředu podle jakého klíče se má orientovat.Těm, kteří nic neví o armádě a o válce to může připadat jako zvláštní tvrzení, ale uvědomte si především jednu věc. Do kritérií stanovených pro výběr kandidátů se muselo vejít 99% všech příslušníků československé armády v Británii ( v podobné situaci i v československé armádě v SSSR) Proč to tvrdím? Přece každý z příslušníků armády, nebo i nevojáků, který se rozhodl v roce 1939-1940 odejít bojovat do zahraničí musel tato kritéria z většiny splňovat. Učinil rozhodnutí. Vlastenecké a hrdinské rozhodnutí. Ne odcestovat jen tak někam do neznáma. Ale  odcestovat a od prvního momentu, kdy to rozhodnutí učinil musel počítat s tím, že riskuje život. Ať už šel Západní cestou nebo Východní cestou.To co je ale pro moje dnešní psaní podstané, tento výběr měl už jasně formulovat pro budoucnost založené “ dorozumívání “ mezi Třemi sestrami v poválečném období. Nebudu se tedy věnovat jednotlivým konkrétním hrdinským činům parašutistů, které jsou popsány v celé řadě publikací , ale to co také znamenali pro další poválečný vývoj a hlavně jakou roli sehráli ,ať už vědomě nebo nevědomě ,při naplnění konečného cíle Operace Benjamin – pádu SSSR a světového komunismu

Kdo je mezi prvními deseti? Všimněte si jmen a příjmení. A za tím se skrývá i celá řada dalších údajů. Data narození, místo narození, místo bydliště. Jména a místa škol, kam chodili, jméno matky za svobodna a místo pracoviště a povolání, která vykonávali před válkou. A také kde sloužili na vojně, u jakých útvarů a jakých dosáhli hodností. To všechno hrálo roli při jejich výběru. A nijak to nezmenšuje jejich hrdinství při tom co konkrétně vykonali při plnění bojového úkolu. Protože byli všichni cvičeni a vycvičeni na skvělé úrovni a byli připraveni plnit a splnit j a k ý k o l i v úkol. Všichni.Těchto deset ,ale i těch dalších dvacet ale i těch víc než 100 ,kteří ze Západu v nocích přilétali a seskakovali z letadel. Stejně jako těch více než 400 z Východu. A z těch více než 100 ze Západu jich celá polovina zaplatila životem…

Pojďme tedy k jednotlivým jménům. Předpokládám, že vy, kteří toto psaní čtete, už znáte dobře celou dorozumívací „šifru“. nebudu se tedy k ní vracet a vysvětlovat. A rovnou se pustím do argumentace. Mjr. Paleček ( po válce generál a chvíli i velitel  výsadkového vojska, kde s ním sloužil plukovník, později také generál Štěpán Bunzák, jako velitel 22 výsadkové brigády) vybíral dobrovolníky pro operace na území Protektorátu v této fázi koncem roku 1940. V tuto uvedenou dobu můj otec, narozený 12.08.1919 , z Podkarpatské Rusi, z okresního města Volové, který přešel hranice 1.10.1939 u Toruně pod vedením Štěpána Bunzáka, v té době rtm.československé armády, a spolu s Ivanem Mohoritou z Volové,ale  u Chustu, také vojákem (celkem jich bylo 11, jako Moravcových 11 do Británie), vykonával v Gulagu trest vězení za nezákonné překročení hranic SSSR.Jako všichni z jejich skupiny a další tisíce, kteří odešli na Východ s cílem bojovat proti fašismu.

V té době moje matka Ludmila Gebltová narozena 4.ledna 1922, žila se svými rodiči Karlem Gebeltem ( GeBeLT – HaVeL Tomáš/Tuma/ Dvojče a matkou Marií rozenou Hahnovou v Horních Počaplech, okres Mělních na břehu Labe. v posledním místě protektorátu a současně nejbližším ku Praze – na druhé straně byly Sudety. A HP jsou od Prahy 50 kilometrů. Žila tam se starším bratrem Karlem Gebeltem a mladší sestrou Alenou ( Alicií – pro ty kdo neznají překlad toho jména.).

Při této příležitosti kdy uvádím datum narození matky je třeba upozornit na významnou šifru, kterou pánové z „Dvojky“ používali. Je veřejně známá. Píše o ní generál Moravec ve svých Pamětech. Nebo spíše je to jenom taková zmínka. Ale tomu kdo je zasvěcen je hned jasná. Dvojka se používala při komunikaci na Druhém oddělení.Jak? Když se nepsalo že se sejdou například 4.ledna, tak to znamenalo 6.ledna – nebo 2.ledna. To samé i u měsíců.Plus dva – minus dva. I u hodin se to dá použít. Co z toho vyplývá ??? Pro ty co nečetli paměti Master of Spies – česky – Mister Vyzvědačů V.M. – pozorně? Že moje matka se narodila 4.ledna tedy vlastně 6.ledna.A 6.ledna jsou Tři králové! S mým otce měli svatbu 8.ledna 1949. Tedy podle šifry Dvojky, také na Tři krále. Moje manželka Vlasta Mohoritová, V.M. se narodila 8.12. prosince, tedy na Mikuláše. – 6.12.A kdo byl Mikuláš – náš syn Nikola a ruský car s rodinou. Kteří byly zavražděni 17.07.V Jekatěrinburgu – Kateřinohradě, otrocky přeloženo do češtiny, jako moje dcera Kateřina. A 17.07. jsme my s manželkou měli svatbu.Kromě toho je možné použít i jako šifru „metodu hebrejštiny“ Čtení odzadu. Hebrejština nečte čísla odzadu.Používá stejné číslice jako my. Tzv. arabská čísla.Ale zpravodajci ji používali i u označení datumů. A vysvětlení??? Svatba mého otce s matkou byla 8.ledna ( vlastně tedy 6.ledna na Tři krále, matka se narodila 4.ledna, plus dva tedy také na Tři krále. V PRVNÍM MĚSÍCI v roce. V lednu. A proč do toho pletu hebrejský způsob čtení odzadu??? No, protože leden je první a prosinec dvanáctý měsíc. A počítáme li měsíce odzadu – tak je vlastně prosinec první , listopad druhý ( dvě jedničky 11. – jsou co dohromady – 2 !!!) atd.atd. Tedy pro zasvěcené byl klíč v této svatbě, později potvrzený pro zasvěcené mým manželstvím 17.07.1976 s moji manželkou narozenou 8.12. – tedy také 8.1. Klíčové události jsou 6.prosinec a 6.leden. Mikuláš a Tři králové. Tři králové, které já ve svém povídání nazývám Tři sestry…Nebo v odboji se nazývali Rada Tří. Prostě US Army,British Army a Russina Army, toho času dočasně Sowiet Army. Při této příležitosti je třeba zmínít, že moje sestra Anna Marie Mohoritová se narodila 16.března 1949. Tedy dva měsíce po svatbě. Nebylo to proto, že by existoval nějaký problém. A jestli existoval tak byl naorganizovaný.Bylo to právě kvůli tomu o čem píši v tomto odstavci.

Jako důkaz pro mé tvrzení uvádím jméno hrdiny Adolfa Opálky. Ten se jako jeden z parašutistů ze Západu narodil ve stejný den jako moje matka, 4.ledna. A jeho příjmení Opálka jasně vystihuje – O.R. – Světlo v tomto případě. Opálení,něco co hoří svítí. Operace Benjamin – Otmar Reidl. Jeho otec byl MLYNÁŘ.

A největším důkazem toho je a nato bych chtěl zvláště upozornit  je operace PERUN.( Je dobré znát že anglicky je to “ Slavic good“ Vasilek/ Masaryk, nebo slavie a v norské mytologii je to Thor nebo Odin ( ukrajinsky jeden, vzpomínáte na ukrajinskou  knihu Odin v pole voin, Dolď Michajlik co vévodila naší knihovně) a v hindské mytologii je to Indra – ano jako Alois Indra – Alois je Ludvík jako Svoboda a Indra byl klub v Hamburgu kde spustily svoji kariéru Beatles z Liverpoolu.,)

Operace PERUN se odehrála se v září 1939. Historici a fandové do našeho odboje to musí znát. Plk.Jiří Šolc tomu věnoval dokonce jednu publikaci – knížku, a vyjádřil podiv nad tím, že generál Moravec ve své knize o této Operaci příliš nehovoří. Proč ??? Prozradil by průběh Operace Benjamin. A celkový konec SSSR a světového komunismu v budoucnosti. Jak to bylo s PERUNEM? Perun byl organizován v září 1939, jako reakce na přepadení Polska. A měl vyvolat povstání na území protektorátu.Operace Perun byla iniciována Britským SIS. A měla vyvolat povstání v ˇBavorsku a Československu. Jako datum bylo uvedeno 17. září. Povstání proti nacistům pod heslem „Podpalte Československo“ Jako signál měl být rozhlasový projev presidenta Beneše v BBC. Britská SIS, jak uvádí ve své knize plk.Šolc, několikrát měnila pokyny k operaci PERUN. Bude, nebude, bude,nebude. Až nakonec nebyla. Ale přípravy probíhaly velmi aktivně. Byly zmobilizovány veškeré kanály spojení mezi republikou a vládou – velením v Londýně. Přípravu provázela celá řada podpůrných operací, předávání šifrovaných zpráv, výjezdů – ze západoevropských zemí, vlakem, tehdy ještě legálně, různých agentů do Československa. Než se vlastně i tyto možnosti v několika následujících měsících zcela uzavřely a bylo možné používat právě jen  letecké výsadky. Což se dělo a tom je i dnes v mém povídání řeč. Operace Perun měla velký zpravodajský význam. A vracím se ke Dvojce. Povstání pod heslem Podpalte Československo mělo začít 17.září. Vidíte to datum? A jak to bude když odeberete DVA měsíce??? Co z toho bude??? No, přece 17.červenec – známe 17.07. 07.17. je ale jak už víme 1775, rok založení US ARMY a US MARINE. Je to i datum popravy Carské rodiny a cara Mikuláše/Nikolaje!!! A když k němu přidáme DVA měsíce??? Tak z toho máme 17.listopad. A 17.listopadu se něco odehrálo.Po 28. říjnu, následovalo přepadení vysokých škol a jejich uzavření. A 17.Listopad se stal na základě iniciativ Československé vlády v Londýně a iniciativ  studentů ve Velké Británii a v USA, Dnem studentstva. A to bezprostředně ještě v následujících válečných letech.O tom už jsem ale také psal v předcházejících částech tady na webu.

A úplně nakonec k Operaci Perun. To nejpodstatnější. Akce byla zrušena, odvolána. Různě to bylo zdůvodňováno. To si můžete přečíst podrobně v knize plk.Šolce i určitě v jiné literatuře..Po odvolání akce se udála dvě významná setkání presidenta Československé republiky Dr.Edwarda Beneše. V Londýně. DVA dny poté se sešel s Lordem HALIFAXEM, ministrem zahraničí Velké Británie a přijal velvyslance SSSR MAJSKÉHO. Takže teď těm kdo neví kam mířím – DVA dny poté bylo 19.září 1939. A 19.září nebo 19.09.  jsem se já narodil. A Beneš měl v roce 1909 svatbu u svaté Ludmily na Vinohradech, a první manžel mé matky Ludmily se narodil 1909.Atd.atd.atd. No a aby vám všem bylo jasné co se tehdy odehrálo a jak si zpravodajci celého světa – a co je nejdůležitější teď vědět VÝCHODU a ZÁPADU, společně  předávali informace. A další důležité …Dva dny poté, Majskij – je MÁJ a to je pět, takže obráceně 2. A Lord Halifax k tomu a je to celé co ? No přece letadlo bylo také jménem – Halifax. Bylo to celé „Letadlo“ nebo my v Praze ještě říkali Podbaba. Nikdy nikdo z REŽISÉRŮ z OSS a SIS  nemyslel nic vážně s povstáním v Bavorsku  a Československu. a jak by také mohl v právě zahájené Druhé světové válce. S nadšeným obyvatelstvem Německa pro tuto válku a vítězícím Wermachtem všude kam přišel…A byl to jen základ Operace Benjamin, která pokračovala přesně padesát let poté v Praze 17.Listopadu a ukončila komunistický režim u nás a 26.prosince 1991 ( můj otec 1919), na narozeniny mého syna Nikoly/Mikuláše ukončila SSSR a světový komunismus.

Vracím se zpět k tématu…

V té době, matka, nevěděla nic o rtm.dělostřelectva československé armády Bohumilu Floriánovi z Velešovic ( Vasilovic) u Vyškova, který nastoupil k policii jako pyrotechnik do Bartolomějské ulice v Praze.Se kterým měla dvojčata, moje bývalé nevlastní bratry narozené v průběhu války. Ani neznala jeho sestry Marii a Jeny – říkalo se jí teta Mařa a teta Jeny. Marie se provdala a jmenovala se Unverdorben M. Podle našeho klíče uNVRDoRBEN M. N V R – HaVeL a Dr.BEN M. Zkráceně Havel a Mohorita.Nebo Havel a Dr.Beneš s otočeným ruským Š. To už tu ale bylo. A Unverdorben žili v Bruntále na Moravě ,tedy B.M. Teta Jeny se provdala za Franka.

V té době bratr mojí matky Karel Gebelt -( GeBeLT – Havel T)., nevěděl, že bude po válce číšníkem v Teplicích ani to že bude bydlet po válce krátce v Heřmanově ulici č.1. přes dvůr proti bytu matky v Sochorově – tehdy Skuherského. V domě kde žili později jmenovci dvou důstojníků čs. armády na západě Cajthaml a Černocký. V ulici kde žil chvilku Che Guevara za svého pobytu v Praze, a můj třídní z devítky Svoboda. Ani nevěděl, že se po válce ožení s Aurélií, Němkou, mojí milovanou tetou, která mi vždy prodávala bony za pět korun. Ani nevěděl. že bude většinu svého života pracovat v hotelu JALTA na Václavském náměstí v Praze. A žít v ulici Mladé Gardy 9, Praha 7. Ano, M.G.

A samozřejmě nevěděl v té době ani to ,že půjde 8.1.1949 za svědka své sestře Ludmile – mojí matce na svatbě s Vasilem Mohoritou npor.čs.armády – mým otcem,, na Pražské radnici.A bude tak svědkem nevěstě, zatímco svědkem ženicha bude také Karel příjmením Šteiner Veselý, plk. čs.armády. Ano ten Karel Šteiner veselý, který působil po celou druhou světovou válku v podzemí.Byl pravděpodobně nejvýznamnější přeživší legenda protinacistického odboje československé armády. A spolupracoval úzce se skupinou , mého otce ARAP. Jak popisuje ve svých pamětech. Užívá tam ale její pojmenování podle krycího jména velitele – Bělavskij. Leonid Ivanovič. B.I.L.( Ano správně vy co už to znáte – jako Brežněv Leonid Iljič). Plk. Šteiner Veselý se po vraždě generála Luži, českými četníky, stal velitelem vojenské organizace Rada Tří. V době svatby mých rodičů žil  v Kamenické ( Ano, Kamenické – Steiner – kameník) ulici na Praze 7. A co k němu ještě říct? Steiner je z němčiny kameník. ale v hebrejštině znamená štei – 2. Takže Šteiner jak se vyslovuje jeho jméno, je vlastně Dvojkař. A Dvojkař Veselý – Dvojkař  Vasili. Označil mého otce a příslušností k Dvojce. Přibližně rok po převratu…

Karel Šteiner Veselý, plk. žil v Kamenické ulici. Tedy skoro ve středu mého milovaného čtyřlístku kin u nás na Praze 7. OKO, které vévodilo naší ulici pplk.Sochora a Belveder, v zadní části hotelu Belveder. Ano OKO a BELVEDER.. O.B. Operace Benjamin. Pro upřesnění později přejmenovali pro účastníky operace kino Belveder na Ponrepo. Ano OKO a PONREPO. O.P. – Rusky O.R. – Z hebrejského kůže, světlo…kozina třeba. A na druhou stranu od Kamenické kino VELETRHY a LETNÁ. Ano V.L. Vasil a Ludmila. Veletrhy vyhořely. Zbyla jen Letná…naši se rozvedli. Generál Vasil Valo, můj kmotr, údajně odmítl použít pro hašení jednotky armády. Nevím co je na tom pravdy. Proč??? to až někdy příště…

Syn matčina bratra Karla a Aurélie ( teta Zlata jsme jí říkali) – Gebelt Karel po okupaci 1968 emigroval a žil ve FRANKfurtu nad Mohanem – F.M. František Moravec. Atd.atd.atd. To už ale ti ,co čtou moje povídání znají. Na vojně sloužil v Ruzyni – v kasárnách kde bylo popraveno 9 studentských vůdců v souvislosti s událostmi 17.listopadu 1939.

A matčina sestra Alena ( přeloženo Alicia, jako moje láska ve škole v Moskvě z Argentiny z Buenos Aires (Argentiny kde se v provincii ROSARIO narodil  EL Che)  nevěděla, že se po válce vdá za Antonína Baranikova  (syna ruského zajatce z první světové války a žijícího v té době v Bohdanči,později v Mrakvarticích). B.A a bude tedy Alena Baraniková – B.A. A budou pár jako švédská ABBA. A budou žít u v blízkosti hotelu International a Koulovi ulice v Zengrova 22.Kde jsem potkal EL CHE. A bude mít za muže nositele stejného jména jako měla matka mého otce – Baranová, ale Anna. Ale taky B.A.

A také matčina sestra Alena Baranikova nevěděla ,že její manžel Antonín Baranikov bude významným důstojníkem na Vojenské politické akademii v Praze. A po okupaci a rozpuštění akademie ( rektorem – náčelníkem byl plk.Vojtěch Mencl – V.M.) se přestěhují do Žatce – Louny, kam bude A.B. převelen. A že kariéru v armádě ukončí po dalším převelení do Mladé Boleslavy M.B. , v hodnosti plukovníka československé armády.Před revolucí 1989. M.B. Tam kde končil generál František Moravec před převratem v roce 1948, jako velitel divize. A bylo to jeho poslední služební umístění před převratem v roce 1948 a jeho emigrací z Československa.

A že jejich děti budou Ivan a Alena. I.A. – tedy jako já vlastně…jak vtipkujeme my vojáci. Osel. Vosel. Vasil. Jak často používal – myslíc si, že nevím o co jde řidič na ÚV SSM, a agent Šloufa Miroslava, z Kapkova – Vítova gangu a po něm agenta  miliardáře Sisáka ze skupiny Tykač,Chobot, Král, Sisák.

Ale I a A v naší řeči může být i Dvojka – I a 1 první písmeno abecedy římskými je také I. Takže také II.

A možná že když v žili v Lounech a Žatci, tak znali příběh výsadku z Východu pod jménem KOZINA. Ten tam právě tam, působil. A právě proto, že tam působil tento výsadek tak tam byl A.Baranikov převelen. To bylo zcela jasné a je to v celé souvislosti neoddiskutovatelné. Na konci tohoto povídání o něm bude řeč. Hrál klíčovou roli v celé Operaci Benjamin.

A stejného jména jako kpt.Baranski. Edward Victor narozený 15.02.1917 v USA. Představitel americké zpravodajské OSS u gen.Moravce  Dvojky v Londýně. Stejných iniciál jako Edward Beneš – E.B..A stejného jména jako můj italský spolužák ve škole v Moskvě. Vittorio. kpt. Baranski byl vyslán na pmoc SNP – přistál na letišti TRI DUBI. Byl ale později zatčen gestapem a popraven začátkem roku 1945 v koncentračním táboře Mauthausen u Lince. Jeho maminka odešla do USA z rodného  Velký UHIEREC. ( Moje sestra byla provdána UHROVÁ).Otec přišel do USA z Polska.

Ano stejného jména jako je Barandov – BARAN DOV -Baran – RAM, Jako je WOLF RAM, jako je Baran dov – BARAN HOLUB. Jako jsou ateliéry a restaurační komplex rodiny HAVLŮ. Na konci objasním proč HOLUB – BARAN DOV – Holub je MODRÝ – stejně jako NASA VRKY – VRKY HOLUBŮ…

A v ůvodu podle Genesis – 7 ovcí. Anglická verze Tóry uvádí LAMB, ne sheep, ne ovce jako česká verze. Tedy jehňata. Takže ovce, jehňata,nebo beránci,nebo berani…A FINÁLE – L.M.B. – pohoří Benn Liath Mhor, Maria Leontijevna Bočkareva, Leonid Valentinovič Musatov atd.atd.atd. Všichni jako moje matka a otec. Ludmila a Vasil/Basil Mohorita/Meyer.

V té době můj tchán Miroslav Svoboda, stejného křestního jména i příjmení jako, v té době žijící – nacisty později popravený, syn Ludvíka Svobody.V té době tchán žil v Plzni a pracoval v Plzeňské Škodovce a nic nevěděl o tom, že do Plzně přijdou jednotky generála Pattona ani o  existenci svojí budoucí manželky Vlasty a samozřejmě ani o své dceři Vlastě a synu také Miroslavovi ( V.M.).Mojí exmanželce…Se kterou jsem se oženil na už všem známé datum 17.07. 1976 ( po našem 1919nebo1991).Tchán Miroslav Svoboda se narodil 11.07.1923. Už je to zřejmé???

Pojďme tedy k jednotlivým jménům.

Otmar Reidl. Mnohokrát již popsáno. Jediný příslušník Operace Benjamín. První a jediný vysazený před napadenám SSSR. 14.4.1941 – naším čtením 19.9.1941. 19.09. je klíčové moje datum narození.( nebo 1919 jako otec a 1991 jako pád SSSR a světového komunismu).Byl na cestě do Konga , kde měl pracovat pro firmu Baťa.Začala válka a on odešel do Británie.Po přistání vězněný dva měsíce v Innsbrucku ( Mlynář/Miller narozený ve Vysoém Mýtě – V.M.).Kontaktní místo spořitelna na Dvojce. Vinohrady ( Beneš a já škola,Hroznatín Ludvík Svoboda, Beneš svatba ve svatá Ludmila atd.atd.atd). Iniciály jsou O.R. – OR – hebrejsky kůže a světlo…vše k tomu bylo řečeno. Jde o klíčovou osobu v celé následné historii.Byl z Kroměříže ( kde byl na kongresu Palacký a Paleček ho vybral).

Arnošt Mikeš. Příjmení je čteno naší metodou i Wašek. Kromě toho Mikeš se jmenoval můj spolužák a přítel v učení. A Arnošt je ve španělištině ERNESTO ,jako EL CHE Guevara.

Leopold Musil. To jsou iniciály mé matky. L.M. Ludmila Mohoritová a Musil je po našem i VaSiL.

Václav Málek. To jsou otce a moje iniciály V.M. A v kombinaci z ruštinou s obráceným V i L.M. Tedy otce i matky.I moje. Je tam i Vašek – tak jak mému otci říkali všichni přátelé a rodina i matka a mně tak říkali také až do konce 9.třídy všichni spolužáci i v rodině – Velkej Vašek  a malej Vašek jsme byli. Málek je i VaSiL po našem. Je to ale i MLK – jako KLM, jméno společnosti se kterou odletěli zpravodajci Moravce do Británie 14.března 1939. A jméno v 19 století emigrující Anna Mohorita Lemak do USA. A Lemak který pracoval jako já na Dvojce na náměstí míru. Později šéfredaktor Večerní Prahy. Proč zrovna Večerní??? To už asi chápete???MLK je i Milk, jako španělsky Leche – EL CHE, nebo i CHILE.

Vladislav Martínek. Vlad Vasil – to je i přisuzované nám otci a mně, někdy z legrace a někdy i z rasistických důvodů přisuzované místo původu jména – Vlad  Rumunsko.Iniciály jsou opět V.M. A i Martínek v sobě skrývá VaSiL.

František Pospíšil – kdo by nepamatoval vynikajícího hokejistu obránce Františka Pospíšila. A kdo četl vše na mém webu vzpomene si na výzbroj hokejistů v předrevolučních letech. Kdy nosili přilby -švédské – VM a modré barvy. a aby to bylo úplně jasné do třídy se mnou celé tři roky učení chodil jeho dá se říci nástupce, František Výborný.

A úplné fínále!!! Mého otce a můj jmenovec Mayer( Miller,Mlynář,Machar,Mizera atd.) někdy uváděn jako Majer byl velitelem jedné z posledních výsadkových skupin z Východu.Jeho krycí jméno bylo Spartakus. A byl ze slovenské vesnice ŠAJBA. Mayerova vesnice ( okres Bánská Bystrica) byla  po válce, v roce 1948, přejmenována na STRELNÍKY – ano čtete správně. Česky bychom to přeložili na STŘELNÍCI. To jsou i výsadkáři i hokejisté.Byla přejmenována stejně jako otcovo- Mayerovo/Mohoritovo Volové na Mezihoří – ukrajinsky Mižhirje.A ti co znají můj web tak ví, že jsem se v ulici Mezihoří v pražské Libni, vedle Palmovky učilu Vojenských staveb.  Asi víte co je šajba – hokejový puk v Ruštině. Ale také pokřik ruských hokejových fanoušků, který každý hokejový fanda zná – šajbu,šajbu. Zbamená to chceme gól. Gól. Cíl ale v němčině Tor. Ano jako toro,torre,tree,tre,tur,train atd.atd.atd. O skupině Mayer bude informace ke konci tohoto povídání

A to nejlepší nakonec – Josef Gemrot – Josef je Pepa a tedy P může být po našem R a R i L. A pozor !!! G e M R o T. M o G o R o T. MoGoRiT. A s L nebo V na záčatku je Mohorita Vasil nebo Mohoritová Ludmila.

Vy co jste četli pozorně o zbraních mého otce tak si všimnete vzájemné souvislosti s místem vyvážených zbraní – pistolí ze Štýrska po první světové válce. Bylo to Československo a Rumunsko a Chile.A souvislosti s mým dalším působením a kontaktům s Chile a Rumunskem…

A tolik jen na úvod. nyní už ke konkrétní práci. Asi nejenom já ale všichni kdo se zajímají o výsadky ze Západu v průběhu Druhé světové války mohli zaznamenat, že drtivá většina výsadků – Operací,  je pojmenována jmény prvků. Prvků ,které můžeme nalézt v Mendělejevově tabulce prvků. Samozřejmě, že zase není třeba za tím hledat nic složitého. Dimitrij Ivanovič Mendělejev. Samo to příjmení je v našem jazyce zajímavé. Men Dělej ev. Dělej Men!!! Dělej Něco!!! Argentinci by řekli Dělej Che!!! My říkáme Dělej Vole!!! Angličané Dělej men…!!! Anebo dělej V.M.N. – to jsem já a můj syn…

Jeho iniciály jsou DIM –  Dime je – 10 nebo římskými X —zase CHE. Anebo rusky DYM česky  DÝM – Clona, kouř, mlha, opar. Prostředí, ve kterém se nachází Večerní Praha , nebo něco na co by neměli ostatní vidět. Otci napsali do dokumentů, když odcházel z Gulagu Kožva i to ruské otěčestvo – Vasil Dimitry Mohorita. Nebyla to náhoda.

A finále u prvků ,názvů operací? Podívejte se na jména dětí Mendělejeva. Syn Vladimir Mendělejev – dcera Ljubov Blok – syn Vasily Mendělejev. V 19. století. Ano stejně jako V.M a L.B. a V.M. Jako Marie Leontijevna Bočkareva, která prosila prezidenta Thomase Wilsona a krále George V. o pomoc proti bolševikům…A vzpomínáte na naše krásné skotské pohoří BEINN LIATH MHOR – B.L.M. v Highlands mezi Strath Carron ( SC – CS – X – CHE) a Glenn Torridon ( Toruň kde otec přešel a toro, jako volové a tor, jako branka ve sportu a brána, atd.atd.atd.) a jednu úplnou novinku ke které se dostávám dnes úplně poprvé – Glenn , Jako John Glenn  astronaut USA který byl plukovníkem US Marines a byl zapojen do programu MERCURY 7, schváleným v roce 1958 vrchním velitelem spojeneckych vojsk ve Druhé Světové válce generálem Eisenhoverem, v té době prezidentem USA. V roce kdy byla Světová výstava v Bruselu, sídle NATO, v Belgii ( zbrojovka FN a Henry Piper majitel) a jejím symbolem bylo známé dílo obřích molekul atomů a na kterém se prezentovalo Československo  pořadem Laterna Magika – Kouzelná Lucerna, připravené Radokem a  Svobodou…

A odborníci na slovo vzatí ví, že Operace Mercury byla pojmenována i operace organizovaná v Londýně „Dvojkou“ Ale neuskutečnila se!!! Byla nahrazena operací Sulphur. Sulp Hur – Supl, nebo super Hur – ano správně BEN HUR… Proč??? No to je dnes zřejmé. Název Operace Mercury byla vyhrazena pro  budoucí Program Mercury ve kterém bylo 7 astronautů…Ano 7. Jako Praha 7 s Letenskou plání, kde končil pohřeb Ludvíka Svobody v roce 1979 ( 1919 anebo 1991) Ludvíka Svobody a začínalo, v den výročí nedožitých 94 narozenin Ludvíka Svobody 25.Listopadu 1895 –  25.listopadu 1989 shromáždění občanů, na kterém jsem já jako první vystoupil. Ano Praha 7 ,jako Spartanburg – vše sparťanské tam bylo na Praze 7, sportoviště. Spartanburg jako město kde se narodil velitel Joint Staff generál Westmorland  v roce 1969, kdy jsem byl v Brémach na basketbalovém turnaji v americké okupační zóně. Basketbal se hraje 5 na 5. A tak mne jak jsem psal minule „program Mercury “ provázel i nadále…V Praze i v Murcia…

A co musíte vědět o přesnosti a precisnosti a dokonalosti plánu??? Tak jak to dělají US Marines a celá US ARMY a její dvě sestry dohoromady? Že 25.listopadu 1989 by se dožil Ludvík Svoboda 94 let. Nedožil se. Jeho pohřeb v roce 1979 – po našem 1919, jako narození mého otce, nebo 1991, konec SSSR a světového komunismu, končil právě na Letenské pláni. A zkuste si napsat 94 latinskými číslicemi. Je to tak! Je to VIC. Tedy po našem V l C. V L C. V L S. V S L. VaSiL.

A teď už k jednotlivým operacím. Nejprve uvedu jako dva příklady pro pochopení spolupráce Východu a Západu výsadky ze Zpadu ,z Dvojky. Určitě se časem dostanu k většině, protože všechny měli svůj “ OZNAMOVACÍ VÝZNAM “ v celé operaci Benjamin ukončení SSSR a světového komunismu. Ať už složením, nebo údaji o jejich členech a rodinách atd.Jak je uvedeno výše.Nebo údaji o místěch výsadku a místech působení, spolupráce s odbojovými skupinami různých – a o ta šlo –  jmen, s výběrem spolupracovníků, krycích jmen, míst kde byli cvičeni, kde a kdy přešli přes frontu – u slovenských vojáků například ,kteří zběhl k Rudé armádě. Atd.atd.atd.

Dne 4.4.1944 byly vysazeny nad územím protektorátu dva výsadky. Oba nesli název z Mendělejevovi tabulky prvků. Calcium a Barium. Význam jejich názvů spočívá i v tom, že oba tyto provky patří do „Dvojky“ druhé skupiny jako kovy alkalických zemin. Patří mezi ně kromě Calcium – což je CLC a IVM – Che el che a Ivan a Vasil Mohorita . A těm co četli vše, to připomene i jako MIV. Military Institut of Virginia. Jehož absolventem byl George CATLETT Marshall šéf Joint Staff v průběhu Druhé světové války a Otec Marshallova plánu. Jako jediný v té funkci absolvoval právě tento institut. A ne West Point jako všichni kteří byli v této funkci před ním!

V češtině se používá název Vápník – vidíte tam zase Vasil a n zbývá. V hebrejštině je latinské  psací N jako M. Takže Vasil M.

A Barium je jak víme BLM – před chvíli vzpomínané skotské pohoří na Highlands, kde parašutisté cvičili  a také jméno první důstojnice,velitelky ženy v carské armádě, cara Nikolaje a pak BÍLÝCH generálů. A také jméno Valerije Leonidoviče Musatova – rusky BLM, který přijel z Moskvy, od M.Gorgačova do Prahy v Listopadu 1989 a setkali jsme se. Setkal se nejen se mnou.

K nim patří do skupiny ještě Hořčík – což byl poslední Štěpánův komunistický primátor Prahy před revolucí – Horčík. V orginále je to Mangan a má značku M.G. Ano jako Michail Gorbačov.

Beryllium je jako Baryl, komunistický Štěpánův tajemník na MV KSČ v Praze a zeť Aloise Indry. Kromě toho je Beryllium také známé BLM.

A finále Je tam i rádium. Vysoce radioaktivní kov. Těžený v Jáchymově a v Kongu.Vzpomínáte kam byl vyslán firmou Baťa Otmar Reidl – Operace Benjamin? No přece byl na cestě do Konga ,když ho zastihla válka. a vzpomínáte kdo byl vojenským poradcem v Kongu – no přece otcům velitel při odchodu z Československa Śtěpán Bunzák( generál) A vzpomínáte kdo ještě byl jako poradce v Kongu? No přece El Che – Ernesto Guevara. Se kterým jsem se po jeho návratu přes Československo v roce 1966 setkal v Koulově ulici, kde bydlel Martin Dzúr, ministr národní obrany ve stejném domě jako Josef Mizera otec mé přítelkyně se kterou jsem prožil v ulicích Prahy 21.srpen 1968. A kde pracoval Josef Mizera – nebo Miller jestli si vzpomínáte na argentinsko-uruguyskou variantu jeho jména? No přece v Merkuria. Podniku zahraničního obchodu, sídlící právě na  Praze 7. Ve Spartanburgu, kde se nachází Letenská pláň. a nádraží Bubny, kde jsem jako dítě přísahal před naším školním asi o pět let starším velitelem Tumou( nechával si říkat LANG a já jsem LEE nebo i LEY – LANGLEY)  věrnost generálu Pattonovi a slíbil bojovat za ukončení SSSR a světového komunismu. Ve druhé třídě…Nevzali mi kvůli tomu do Pionýra. Protože se to jako v Čechách všechno, vykecalo.

Jako poslední si nechávám Stroncium. Proč ? No protože signál přišel ze zahraničí. Vzpomínám si jako dnes, na soustavné hlášky ve škole v Moskvě 1971-72, mého italského přítele Vittorio, z italskékého COMO ( česky jak –  a tak také jako J.A.K. jak se jmenoval výsadek z východu Komenský, který jak víme zemřel v zemi podzemí – Niederland.Holandsko. Které má leteckou společnost KLM…Kterou letěla Dvojka do londýna. Anebo jako zkratka JAK u sovětských letadel Jakovlev.Jako maršál Jakovlev Dimitrij Nikolaj, který se narodil ve městě s velmi příznačným názvém – on Nikolaj ze Staraja Russa a finále jako YAK – Jak, patřící ke komu? No přece CATLE, jako volové a býčkové a krávy – hebrejsky PARA – obráceně ARAP jako výsadková skupina mého otce a jeho velitele krycím jménem BĚLAVSKIJ. S iniciálami L.I.B. v krycím jménu.Kdo ještě měl iniciály L.I.B. – tam a zpátky – to si zkuste rozšifrovat sami…

Jakovlev se jmenoval otcův instruktor – Jakovlev v Moskvě na Vorobjevových ( Leninských) horách kde se pod jménem Marinič v ilegalitě připravoval na vysazení ve skupině Bělavského ARAP ( PARA hebrejsky kráva) do protektorátu. (Na těch Leninských – Vorobjevových horách sídlí Lomonosovova universita kde spolu po válce, v padesátých letech spolu studovali Mlynář a Gorbačov…).A já se sešel v Moskvě v  září 1990 s otcem perestrojky a pravou rukou M.G. Jakovlevem v Moskvě. Rok před pučem a 1990 – jako moje narozeniny 1909 a jako 1909 narození prvního manžela matky Ludmily, Bohumila Floriána a jako rok svatby DR.Beneše v kostele svaté Ludmily na Vinohradech, kde jsem měl kancelář a kde pracoval také Tuma Lemak…Atd.atd.atd.)

Vittorio mi totiž z gustem – bylo nám 18 – 19 let. Vyprávěl o lidském výměšku typu stronzo. Italsky. Vyslovováno Stronco. Záměr byl jasný. Ještě měl v oblibě ukazovat na zvláštní tvar tohoto výměšku – jdoucí ze zakroucení do špičky. smáli jsme se tomu jako puberťáci. Všichni kdo tehdy z naší československé skupiny chodil na mejdany a oslavy, kterých tam ve škole bylo bezpočet. Všichni to znali.Žádná velká kouzla, tajné mrtvé schránky, špióni v přestrojení. Vše informace byly veřejné a většinou  v naší době i veselé…Pro ty kdo s těmito informacemi i pracovali ,ale nesmírně důležité.

A nyní už konkrétně kněkterým společným znakům ,které zabezpečoval  a upřednostňoval mjr.( generál ) Karel Paleček ve svém výběru.Vyberu jen ty zcela jasné případy.Všichni vybraní byli v nějaké souvislosti s Operací Benjamín. Někdo více někdo méně. Někdo ze svého  života před válkou někdo až v životě po válce. Uvedu dva nejjasnější příklady.

OPERACE CALCIUM (Wikipedia)

Josef Gemrot – jak už jsem napsal je to akronym – Mogort – Mogorit – Mogorita rusky česky Mohorita. Pepa je P. a to je R a L. Takže i L.Mohorita moje matka i rusky otočené l na V, takže Mohorita V.můj otec. Jeho matka byla Anna, jako otcova matka a moje sestra a Anna Mohorita Lemak. A otcova druhá manželka anna Bessarab v Karlových Varech. Vzpomínáte si???

Josef Gemrot byl truhlářem – dělal se dřevem jako otec a jako ISK ( Lumberjack – LMB Jack). Ivan Stěpanovič Koněv. ISK – I X –  LX – EL CHE a také  Konev – Vanek – Novak. Pracoval v dole Michal v Michálkovcích. Dvojitý Michal.A základní vojenskou službu vykonával od roku 1933 do konce roku 1936 v Místku ( Frýdek). Kde sloužil můj otec po válce, před únorem 1948..A iniciály toho místa jsou F.M. jako František Moravec.V roce 1938 se stal policistou, tak jako se po rozpuštění československé armády stal policistou, bývalý voják rtm.Bohumil Florián první manžel mojí matky.

Josef Gemrot s bratrem Fridolínem opustil Československo a odešel do Polska do Malých Bronovic – M.B. Tam vstoupil do Cizinecké Legie – C.L.nebo EL Che. Odjel do Francie a po pádu Francie byl již 17.července 1940 – ano 17.07.1940 evakuován do Británie. Tady od 8.srpna do 16.srpna prodělal parakurz.Datum narození mého otce je přesně v polovině tohoto data – 12.08. 12 srpna. Vysazen byl 4.4.1944 letecky ze základny v Itálii, ve skupině Calcium ( společně letěli se skupinoou Barium) u Čejkovic. Ukrýval se s ostatními v Březí nad Oslavou a Studnicích u Nového Města na Moravě. Moji dva bývalí nevlastní bratři, dvojčata – synové policisty Bohumila Floriána, prvního manžela mé matky, absolvovali začátkem 60 let vojenské učiliště spojovací v Novém Městě – ale nad Váhom. Byli Novomeštští. Proč to používám??? K tomu se ještě dostanu na konci tohoto psaní.Po válce šel J.Gemrot opět k policii.A sloužil jako velitel kurzů střelby ve Zbirohu.Oženil se a narodila se jim dvojčata. Do Zbirohu byli v polovině osmdesátých let přeloženi moji bývalí nevlastní bratři, dvojčata, po nepřetržité asi 25 leté službě v Litoměřicích.

Karel Niemczyk – narodil se 1914 – což je po našem i 1919, jako můj otec. Matka byla Sikorová. Stejně jako student Sikora ,který zachránil v Ostravě most před zničením nacisty na konci války. A stejně jako skupina ARAP ve které byl otec, získala od Rady Tří plány obrany Ostravy a dodadala je osobně ISK, Konevovi veliteli prvního ukrajinského frontu a pomohla snížit škody při osvobozování Ostravy. Zakladní Vojenskou službu začal v 01.11. v roce 1933 v LUČENEC – Luče – světlo – Lucerna – Lúčan se kterým jsem seděl u stolu č.2 s Krenzem a s Hoffmanen v Berlíně v říjnu při  oslavách 40 výročí ( římskými XL – EL CHE)  založení NDR. U stolu 1 seděl Gorbačov,Jakeš, Ceaucescu atd.( popisujijinde) V roce 1937 nastoupil do ŠKODOVÝCH závodů. Dostal se přes slovensko Maďarsko, Jugoslávii do Francie, kde byl 16.04.1940 zařazen k dělostřelectvu ( jako maršál Jakovlev) a přesně rok před tím než 16.04. odletěl na Operaci Benjamin Otmar Reidl. Od  19.září 1941 absolvoval sabotážní kurz a parakurz – Já jsem se narodil 19.září. Po válce nastoupil opět do ŠKODOVÝCH závodů a získal místo v jejich filiálce v Kábulu – Afghanistán.Odmítl vrátit se zpět do Československa po únoru 1948 a zamířil do Austrálie. Cestou se oženil s se svoji snoubenkou Martou ( také je to Martha/ Mhrta – Mohorita, v angličtině, dříve popsáno) se kterou měl později dva syny. v Austráli pracoval v Sydney v  Imperial Chemical Industries. Po našem I CH I .LCHL. EL CHE. A teď to hlavní. Jméno jeho i jeho matky za svobodna je polské. Niemczyk, Sikora. Můj tchán Miroslav Svoboda pracoval na svém dlouhodobém první zahraničním zastoupení v Polsku. Ve Varšavě. Na druhém pobytu dlouhodobém byl v australském Sydney, a na třetím zahraničním dlouhodobém pobytu byl v Kábulu v Afghanistánu. Svoji kariéru započatou v plzeňské Škodovce zakončil dlouhodobým pobytem v Barmě.BARMA – BARIUM – B.L.M – Beinn Liath Mhor, Marie Leontijevna Bočkareva,Valerij Leonidovič Musatov…

František Široký – narozen v roce 1912, matka za svobodna Nerudová( čteme po našem jako bílá). Neruda byl i Jan Neruda ale i Pablo Neruda, básník z Chile – EL CHe.Od roku 1933 do roku 1935 vykonával základní vojenskou službu u 5.pěšího pluku v Praze( 5 jako 2). Po okupaci přešel do Polska a v Malých Bronovicích – M.B. podepsal závazek do Cizinecké Legie – EL Che. Po vysazení na území protektorátu navázal kontakt s Radou Tří ( jako otcův ARAP). Na konci války se podílel na vojenských akcích v NASAVRKÁCH. Ano NASA VRKY. NASA VASIL – Vzpomínáte na program MERCURY 7??? Po válce pracoval v Kostelci u Jihlavy poté byl zatčen a vězněn v Jáchymově.Na těžbě Uranové rudy( RÁDUIM – také Dvojka z Mendělejevovi tabulky prvků, a těžená ještě v té době v Kongu…).Po čtyřech letech propuštěn. Ján Široký se jmenoval vedoucí průmyslového oddělení ÚV KSČ v roce 1989. Krátce po revoluci odešel na Slovensko a začal podnikat.

Jaroslav Odstrčil – velitel výsadku Calcium. Matka byla Anna, už bylo popsáno spojení.Absolvoval Masarykovu Universitu v Brně. (M.U. je jako v latině stejné M.V.). 16.března 1934 byl odveden do československé armády. 16.března 1949 se narodila moje sestra Anna Mohorita – Jako Anna Mohorita Lemak v 19 století emigrantka do USA).

Jaroslav Odstrčil 9.července 1939 utekl do Polska. 9.července 1909 se narodil první manžel mojí matky Bohumil Florián. V Malých Bronovicích ( M.B.) vstoupil do cizinecké Legie – LC – EL CHE.Byl vysazen jako velitel výsadku Calcium z Itálie do protektorátu. V přestřelce s gestapem byl v červnu zabit a jeho tělo bylo po identifikaci ve Velkém Meziříčí zpopelněno v brněnském krematoriu.

VÝSADEK BARIUM  (Wikipedia)

Josef Šandera – narodil se v Náměšti nad Oslavou ( NO – národní obrana) v roce 1912. Otec Emanuel byl čalounický a sedlářský mistr – Č.S.M. Matka byla Marie jako moje babička a druhým jménem sestra Anna.Základní vojenskou službu vykonal v Hradci Králové. Tam kde se Vasil Gula známý jako Bilak učil někdy v té době krejčím.Byl přijat v roce 1937 na vojenskou akademii v Hranicích. Tam kde působil gen.Svoboda a řada dalších. Také ,ale tam kde žila a kde jsem ji poznal sestra moji tchýně Vlasty – provdaná se  jmenovala Marie Kratochvílová.Její manžel byl důstojník Kratochvíl a sloužil právě v Hranicích.Stejného jména jako generál Kratochvíl, první velitel Československé samostatné brigády ve Velké Británii a potom první velitel Československého armádního sboru v SSSR. Proč i na Západě i na Východě už víte….A jak si toho měla všimnout nová generace pohybující se v mlze, nebo v podzemí jak chcete,po okupaci? Toho že jsme součástí této Operace. Teta Marie byla jako dělnice v Sigma Hranice poslankyní Národního shromáždění ČSSR. A po vyloučení z KSČ po okupaci,za normalizace samozřejmě musela z poslaneckého postu odejít. Josef Šandera byl po okupaci propuštěn z armády a pracoval jako úředník okresního úřadu v Třebíči. Ano v Třebíč. Okresní město kde je Hroznatín – místo narození generála Ludvíka Svobody. A ten hroznatín, který znamená hrozno – víno – jako Vinohrady na Dvojce, Praze 2. ANAVIM hebrejsky – jako já a moje sestra Ana V.M. Anna a Vasil Mohoritvi. Jose Šandera studoval poté v Brně VUT. A při razii nacistů proti studentům a vysokým školám se mu podařilo uprchnout. 17.Listopadu 1939. Byl tedy přímým účastníkem listopadových událostí 1939. Od 26.července prodělal špionážní výcvik. 26.července je datum Hnutí Fidela Castro na Cubě. Movimiento del 26.Julio. A co je důležité byl zařazen do plánovaného a neuskutečněného výsadku MERCURY. Proto byl přesunut do desantu BARIUM.

Josef Žižka – narodil v roce 1913 na okrese Plzeň, Vejprnice. Otec pracoval ve ŠKODOVÝCH závodech v Plzni ,jako můj tchán.Na reálném gymnásiu v Karlových Varech začal studovat v roce 1925 ( 1952 rok mého narození) V Karlových Varech, kde žil po rozvodu s mojí matkou můj otec a oženil se zde s Annou Bessarab.Stejného jména jako měla manželka Stalinova syna Vasiliy. A tak zase byl znova Anna Mohorita( Sestra byla provdán a svatbou tedy přijetím příjmení manžela Anna Mohorita “ zmizela“, otec to koncem sedmadesátých let oživil touto svatbou – pomyslné spojení s Annou Mohorita Lemak v USA)

Josef Žižka pokračoval ve studiu na Lycée Carnot v Dijonu. Lycée – EL a Carnot C. EL CHE. A Dijónskou hořčici znáte. HOŘČÍK je také ve „Dvojce“ Mendělejevovi tabulky prvků jako Barium,Calcium atd..Studoval krátce Universitu Karlovu v Praze. Charles University. V roce 1935 nastoupil základní vojenskou službu v Berouně. V Berouně kde žili v době ,kdy jsem je poznal prarodiče mojí manželky Vlasty a rodiče Vlasty a Marie – V.M. Jmenovali se Josef a Marie Boudníkovi.

Příjmení Žižka – pluk Jana Žižky z Trocnova se jmenoval pluk se kterým se z legií vrátil do Československa cestou z Vladivostoku přes Japonsko a Panamský průplav a USA generál Ludvík Svoboda. A to do KROMĚŘÍŽE. Města odkud byl a kde sloužil základní vojenskou službu OTMAR REIDL. Jediný účastník prvního výsadku ze zahraničí v průběhu Druhé světové války vůbec OPERACE BENJAMIN. 16.04.1941. Kroměříže, kde byl na sněmu v 19.století Palacký – jako Paleček,Palec atd.atd.atd.Města kde natáčel Forman Miloš Amadeus – podle životního příběhu  W.A.Mozarta – W a A a M – Wasil a Anna Mohorita. Ten Miloš Forman, který byl po Druhé světové válce v internátu ve městě Jiřího z Poděbrad – PODĚBRADECH, spolu s Havlem a Mašínem. Já sloužil v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích, kde jsem se „vyučil“ spojařem.( RADIUM – ne prvek pochopitelně ale od slova Radio – radista, udržovatel spojení.) V Litoměřicích kde se vyučil následující parašutista mlynářem následující parašutista MLYNÁŘEM.

Příjmení Žižka, jako Brigáda Jan Žižky z Trocnova, která operovala ve stejném prostoru jako otcův ARAP, WOLFRAM a kde seskočila skupina CHAN, která s ARAP prostřednictvím Rady Tří navázala spojení. Veliteli Brigáda Jana Žižky z Trocnova ( TRO—tre,tri atd) byli Murzin a Ušiak – M.U. – tedy i latinsky M.V:

Tomáš Býček – narodil se 10.05.1910 v Holkovicích – součást Chanovic v okrese Klatovy. Ano jako se jmenoval výsadek z Východu – CHAN. A ještě jako byl jeho kolega Nechanský – NeCHANský.

Tomáš Býček se narodil  ve stejný den jako byl v roce 1945, zabit první manžel mojí matky Bohumil Florián.

Otec byl také Tomáš ( jako tatíček Masaryk nebo president Wilson a jeho vicepresident Marshall – stejně jako Marshall byl náčelník Joint Staff za Druhé světové války a jeho druhé jméno bylo Catlett – Catle, to víte co je TT dva Tomášové. Tomáš  je Tuma, Dvojče a v ruštině FOMA, ). Catle – jako můj otec Vasil Mohorita a Ivan Mohorita a  další Vasil Mohorita velitel výsadku Borkaňuk ( o tom bude teprve řeč) z VOLOVÉ…

Býčkova matka byla Emilie – jako bylo jméno mého otce na falešných dokladech, kterými byl na seskok do protektorátu vybaven – Emil Hazucha.

Tomáš Býček se v Litoměřicích vyučil MLYNÁŘEM – tam kde jsem byl v kasárnách Jiřího z Poděbrad na vojně v roce 1974-1976 a kde sloužili skoro celou kariéru moji dva – dvojčata, bývalí nevlastní bratři. Josef Býček poté studoval na státní odborné mlynářské škola v Břeclavi. Ano mlynář , jako Mlynář/ Miller Zdeněk, mlynář jako Mizera, mlynář jako Machar, mlynář jako Mohorita/Meyer – Miller. Tomáš Býček byl Mlynář v Litoměřicích a potom v Břeclavi – M.L.B. Beinn Liath Mhor, Maria Leontijevna Bočkova, Valerij Leonidovič Musatov…

Tomáš Býček těsně před válkou pracoval jako mlynář v Roudnici nad Labem.Kam byly v té době příslušné Horní Počaply ( HP) odkud byla moje matka L.M. A v Roudnici nad Labem se narodila v roce 1943, dvojčata moji bývalý nevlastní bratři, synové Bohumila Floriána zabitého při výkonu policejní pyrotechnické služby 10.05.1945, den narození Josefa Býčka.

Tomáš Býček odjel po okupaci pracovat do Německa. Nejprve do Mnichova, kde pracoval jako mlynář. V Mnichově byl vedoucím funkcionářem Německé komunistické strany Emil Meyer. Můj otec byl Emil Hazucha v dokladech při seskoku do týlu nepřítele. Jinak byl Mohorita/ Meyer,Meier,Miller,Machar,Mizera, – prostě mlynář.Emil Meyer byl dvakrát vězněn po nástupu Hitlera v Buchenwaldu u Mnichova –  M.B. .Dvakrát byl propuštěn a nakonec byl znovu potřetí zatčen a dožil se osvobození ve věznici v Mnichově.( Wikipedia )

Tomáš Býček odjel z Mnichova pak do Innsbrucku. Z Innsbrucku potom přes Švýcarsko odcestoval do Velké Británie. Ano Švýcarsko je BÍLÝ KŘÍŽ. A otec operoval se skupinou ARAP v okolí Bílého kříže v Moravskoslezských Beskydech – M.B., na Moravsko – Slovenské hranic.

Tomáš Býček pracoval v Innsbrucku, kde byl dva měsíce vězněn po svém seskoku Otmar Reidl, OPERACE BENJAMIN v roce 1941 a kde byl profesorem university po nuceném vyhnání z Československa koncem sedmdesátých let , spolužák z Vorobjevových ( Leninských ) hor Michaila Gorbačova – Mlynář Zdeněk.(Těch Vorobjevových horách kde se můj  otec připravoval pod jménem Marinič na výsadek do protektorátu pod velením instruktora Jakovleva.) Tomáš Býček se po výcviku stal příslušníkem výsadku Barium – B.L.M. Po rozdělení skupiny se přesunul do prostoru SEMILY ( VASILY) a Železný Brod. Na jaře 1945 se spojil se sovětskými výsadkáři z paravýsadku CHAN ( ano a on byl z Chanovic). Po válce byl národním správcem v KREMŽI – ano KLM – Ž. A jako kremžská HOŘČICE – HOŘČÍK. Taky Dvojka v Mendělejevově tabulce. A po únoru 1948 poté emigroval do Velké Británie, kde pracoval jako kuchař v jídelních vozech British Railways.

Vorobjev byl poslední velitel Střední skupiny vojsk v Československu. Který jako poslední ze sovětských vojáků z Československa odešel.

VÝSADEK CARBON. ( Kniha plk.Jiřího Šolce, Osudná rozhodnutí)

Než začnu s výsadkem, musím se zmínit trochu i o knize pod jménem Osudná rozhodnutí. Co je na ní vyjímečného? Samozřejmě název – O.R. – Otmar Reidl, Operace Benajmin, hebrejsky světlo a kůže atd.atd. To je první co zaujme a podíváteli se do obsahu knihy uvidíte, že se zabývá zvláštním tématem.A že naznačuje jak to bylo s celou tou Operací Benjamin od začátku – výsadku Otmara Reidla až do konce SSSR a světového komunismu v roce 1991.

Kniha má po úvodu celkem sedm ( SEDM ) kapitol. Také se říká Hlav. První je o skupině CARBON ze Západu. Podrobný výklad a informace o složení skupiny, přípravě skupiny,čekání skupiny, vysazení skupiny a její působení v Protektorátu a osudy jejich příslušníků po válce. Druhá a třetí kapitola je o Slovenské armádě v době samostatného fašistického Slovenska. A o osudech celé řady jejích důstojníků, o jejich přechodech do Rudé armády, dezerce a osudy pohlavárů Slovenské armády. Čtvrtá kapitola je o ztrátě vojenského praporu 2.čs.samostatné paradesantní brigády. Zajímavé vyprávění, včetně osudu generála Přikryla. Pátá je o druhé konkrétně popisované skupině po Carbonu v první kapitole. Je to výsadek KOZINA z Východu. Nazývá se Psanci a je to dramatický příběh o osudu příslušníků této skupiny i ní jako celku. Šestá kapitola je z poválečného období a jmenuje příběh Velkého metaře. Ano vidíte to správně, Velkého Metaře – V.M. Jde o příběh Rudolfa Slánského, v souvislostech od jeho politiky v KSČ až do jeho zatčení odsouzení a popravě 12.03.1952. Je to kapitola která se trochu těm předcházejícím vymyká. A sedmá kapitola je jmenný rejstřík, jak bývá u takových prací, založených na faktech.

Je zcela zřejmé že tuto knihu psal plk.Šolc se záměrem upozornit na některá fakta, obdobně jak se o nich zmiňuji já. On samozřejmě jen naznačuje. To co já píši zde na webu otevřeně on v této publikaci a v další ze které jsou fotky na této stránce, které ke konci popíšu a objasním proč je plk.Šolc do té druhé knihy dal. Jen tyto a ne jiné.Pouze tyto. Nechal nám vzkaz. Mně tedy určitě, ale také svým kolegům historiků, kteří se mi zdá ho nepochopili, nebo ho nechtěli ,díky okolnostem okolo mojí osoby v posledních letech, pochopit.Tedy ,abych to zkrátil. Plk.Šolc celou dobu svého působení dobře věděl a znal souvislosti o ktarých já píši. Stejně jako jeho kolega Zdeněk jelínek, také historik, který napsal otci dopis datovaný právě 19.09.Například. Mám ho ve svém držení. Je to poděkování za spolupráci ale má i osobní nádech. O tom jsem myslím, ale již psal. Ale už ke skupině Carbon.

Program Operace Carbon byl původně utajen pod názvem Magnesium. Od února 1943 příprava skupiny na výsadek vrcholila.Do stavu bojové pohotovosti bylo MAGNESIUM uvedeno v březnu 1943. Na přelomu března dubna 1943 došlo k některým událostem, které rozhodujícím způsobem ovlivnily jejich další osudy. Přednostou Zvláštní skupiny D se stal místo mjr.gšt. Jaroslava ŠUSTRA , pplk.pěchoty Karel PALEČEK. Přichází tedy na scénu právě Karel PALEČEK( Palacký a ti kdo mě znají osobně si určitě všimli mého palce, nebo spíše obou palců na rukou.). Později generál a velitel výsadkového vojska čs.armády. Politický vězeň za komunistického režimu. Umíra v roce 1962, v roce kdy jsem byl ve druhé ( Dvojce)  třídě a přísahal na nádraží BUBNY věrnost generálu Pattonovia slíbil ukončit SSSR,( to už znáte).

Také česká sekce SOE provedla v té době značné personální změny v osobách velitele STS 46 a jeho štábu, i v londýnském ústředí ve Whitehallu, na Horse Quards, W 1.(W 1 je Westminster 1, část Londýna – West m – n rusky h – s t r – m h r t a a S jako 2.  mohorita 2.) Odeěli styční důstojníci pplk. Wilkinson – Wasilik on – Masaryk on. A mjr Hesketh – Prichard. Ano H.P. – Horní Počaply mojí matky a Horní Počernice mého otce. A HP: Koňská síla KS. X. CHE – EL CHE.

Z výcvikového střediska odešli mjr. Anson – An( anglicky čteno En son) – Anny son – můj otec byl Anny son. A kpt. Hall – hebrejsky Ha II . Ha je člen a II – Dvojka k tomu.. Ze styčných orgánů SOE zůstal všudy přítomný Mr. Kearry a kpt. Auster. KEARRY je K LLi  K L – El Che – Lí. A Oster je východní…v naší řeči. Jako Österaich, například – Oster a zase ICH – El Che…Československé záležitosti ve štábu SOE převzal od 25.03. – 25. března 1943 velitel její středoevropské sekce mjr. Harold – Perkins. A zase H.P. A vzpomínáte na Harry? A Jindřich a Harold Loyd ( stejně jako Benjamin Loyd, US vyznamenaný námořník z lodi Wyalusing – Vasil ing.  – narozený v Liverpoolu v 19. století, a britská banka Loyd a pojišťovna Loyd,) který dostal v roce mého narození 1952, Oskara za celoživotní dílo???

Ale zpět ke skupině MAGNESIUM. K 1.říjnu 1943 byla obnovena po měsících výcviku, její bojová pohotovost a již pod jménem CARBON se přemístili na STS 19 v Oxfordu, kde měli vyčkat na zahájení operace. – OX ford. Je zajímavý i výběr jména skupiny. MAGNESIUM se jmenuje česky Hořčík ale značku má Mg. Ano jako M.G: Michail Gorbačov nebo náměstí Maxima Gorkého, kde jsem s výhledem do Jeruzalémské a Jindřišské a na věž pojmenovanou po Jindřichovi ( Henrym) II – Dvojka pracoval. Magnesium je ve skupině dva. A známe toto slovo spíše z posiloven, fitek, atletiky jako název  BÍLÝ prášek ( uhličitan Hořečnatý). CARBON je na druhou stranu ve skupině 14. Ale tady je návod – číst můžeme i jako hodiny. 14 jsou dvě – zase tedy Dvojka. A Carbon je převážně v té nejrozšířenější podobě ČERNÝ. Neviditelný,v mlze, tmavý.

Odcestovali z Londýna dne 24.10. 1943 a 27.10. 1943 odcestovali z britského přístavu GOUROCK ( O.R.) na americké lodi DOROTHEA ( O.R. ). Přistály 5. listopadu v Alžíru, ( kde jsem byl na sjezdu palestinských studentů – píši jinde), odkud 6.ledna ( na Tři krále) pokračovali vlakem do Fillipville ( v lavici na devítiletce jsem seděl s Filipem P.) A 8.ledna ( svatba mých rodičů byla 8.ledna 1949) nastoupili na palubu lodi VILLE D´ORAN ( OR ). S tou odjeli na MALTA MLT – Mohorita Litoměřice – tam jsem byl na vojně v kasárnách Jiřího z Poděbrad.). Odtud do italského TARANTA ( Tar – tor, tre,tri,atd.atd.atd) A odtud nakonec do MONOPOLI ( MHPL – HP. ML. Mohoritová Ludmila Horní Počaply a ruské L obrácené na na hlavu V –  Mohorita Vasil Horní Počernice) do vyčkávací stanice v tzv. Czech House no.2.( Dvojka a CH – CHE). Tam je převzal pod své velení npor. Rudolf HRUBEC.( S Hrubcem jsem byl na vojně v Litoměřicích – měli jsme cimry naproti).

Odtud odcestoval CARBON k odletu na území Protektorátu dne 12.dubna 1944. S letadlem HALIFAX – po našem Hali Pax – zase H.P. – nebo Holy Pax jako Svatý  Mír …Lord Halifax byl také ale ministr zahraničí velké Británie, se kterým se setkal 19.09.1939 ( moje narození 1952) , v souvislosti s přípravou a zastavení operace PERUN, zpalte Československo)  A 12. dubna 1961 ( po našem i 1919 jako můj otec a 1991 jako konec SSSR a světového komunismu) odstartoval ruský důstojník, pilot, modrá uniforma, Jurij Gagarin ke svému letu do kosmu.

Dva příslušníci výsadku rotmistr Josef Vanc a rotný František kobzík spáchali po obklíčení českým četnictvem sebevraždu zastřelením..7.května 1944 v Rudicích u Bojkovic okres Uherské Hradiště.

Zbylí dva příslušníci výsadku pokračovali úspěšně v práci a splnili své úkoly a poslání které jim bylo uloženo. Jejich působení bylo hodnoceno jako velmi úspěšné. A nyní k jednotlivým příslušníků výsadků a souvislostem s Operací Benjamin. Vycházím přitom z Wikipedie a z knihy Cesty osudu Martina Reichla.

Bogataj František narozen 21.3. 1913. Americký způsob psaní narození je 03.21. Stejně jako moje rodné číslo čteno pozpátku – hebrejsky. Rok 1913, je jako naše číslo popisné v pplk.Sochora 4 – 1391. A 1913 je rok narození Husáka a 1931 Jelcina. Narodil se v Uherském Ostrohu. UO. Otec vyprávěl, že pracoval v okrese Ústí nad Orlicí na výstavbě opevnění před válkou. UO. Otec Jan byl tesař, jako můj otec. Matka byla Anna rozená Zálešáková. Anna jako moje sestra otcova matka a otcova druhá žena a Anna Mohorita Lemak žijící v USA. AZ – její iniciály jsou kromě toho Armádní Zpravodajství. Narodila se ve Veselí nad Moravou – Vasily M. V.M. Měli 11 dětí, z nichž se 8 dožilo dospělosti. Jedna jeho sestra pracovala u firmy Baťa a jmenovala se Emilia ( jako můj otec Emil Hazucha a Emil Meyer z Mnichova vězněný několikrát v Dachau u Mnichova a jako slovenská herečky Emilia Vašáryová – Vasiliová) provdaná byla Brauner – jako generál Braun z Rady Tří, můj zapalovač z Itálie z Como a holicí strojek shave mashine – z Merkurie.

Narukoval do čs.armády 17.07. 1933 ( to víte co je ) byl zařazen jako vojín k 5. ( to je jako Dvojka obráceně) rotě 27. pěšího pluku v Uherském Hradišti.( Uher byl druhý manžel mojí sestry Anny) Pak nastoupil ke studiu do Hranic ( kde žijí Kratochvílovi, uvedeno výše) a 15.08.1934 jmenován podporučíkem pěchoty( Otec se narodil 12.08.otočená pětka)

14.12. odešel do zahraničí a dostal se přes Slovensko Jižní cestou přes Bejrút, Franci do Británie.Kde byl nejprve u kulometné roty a později se připravoval na výsadek jako velitel výsadku Carbon.

A to úplně nejdůležitější co nás spojuje je to že po válce byl 11.6.1945 přidělen na 2.oddělení MNO, odkud byl 20.08.1945 přeložen k velitelství 2 vojenské oblasti. Působil na MNO na 2.oddělení ve stejné době jako můj otec. Ten tam byl od 2.6. 1945 do 30.11.1945.

Oženil se s v roce 1948 s Jarmilou Srbovou. Srb byl můj spolužák v učení u Vojenských staveb. Dne 2.12. 1948 je varován a odchází se svojí manželkou do Německa. Tam se zapojil do práce čs,zpravodajců. V roce 1957 odchází do USA kde pracoval v American National Bank v Chicagu. Narodil se mu syn Frank. Stejně jako teta Jeny sestra Bohumila fFloriána byla Frank. A jako František Moravec a jako Frankfurt/Maine kde žil můj bratranec Karel Gebelt v emigraci.

Šperl Jaroslav  narodil se v Praze, v den druhého výročí Říjnové revoluce v Rusku. 7.11.1919. Ve stejném roce jako můj otec a jako je 1991 atd. Rodina žila v Litomyšli – LT myšli – wasil – v litoměřicích jsem byl na vojně. Otec Josefi matka Julie ,rozená Kozlová se narodili v roce 1889. V roce založení LEE v USA a sto let před naší revolucí. Matka byla v domácnosti. Bylo jich v rodině celkem SEDM dětí. Sestra Jitka byla provdána Vojtěchová jako můj další spolužák z učení Vojtěch ,ale křestním jménem Rezek příjmením.

Do zahraničí utekl takzvanou Jižní cestou  pře Francii do Británie. Tam byl přidělen k brigádní kulometné rotě. V Británii také dokončil střední školu maturitní zkouškou. V létě 1941 byl vybrán pro plnění zvláštních úkolů a 19.09. 1941 – ( 1909 rok a moje narození a 1941 je i 1919,191 atd.) vyslán do základního sabotážního kurzu.Přes svůj nesouhlas byl cvičen na radistu a jako radiotelegrafista byl zařazen do výsadku CARBON. Stejně jako já i otec jsme byli radisté původně. On v Buzuluku a já v Litoměřicích.

Do akce byl vybaven protektorátní občanskou legitimací znějící na jméno Jaroslav Švihovský, narozený ve  Slavíkovice na Domažlicku. Slavíkovic – Vasilkovic. A  přelet nad kukačím hnizdem – kukaččiným přeletem s nazývá nejkrásnější přechod ve slavičím zpěvu – ( podle Turgeněva, Lovcovi zápisky – která vévodila naší knihovně)., jako Formanův film.  Slavíkovic také byli v Horních Počáplech žijící rodina u hospody  U Grunwaldů.

I on je jako Bogataj a jako můj otec na 2.oddělení MNO. On od 1.6.1945 a můj otec o den později. Odchází ale z armáda v srpnu téhož roku a začíná pracovat v rodinné tiskárně AUGUSTA ( rusky Klaun, jako Ferdinand například.A otec Byl narozen v Augustu, stejně jako generál Bunzák a generál Janko) V roce 1947 uzavírá sňatek a v témže roce se mu narodila dvojčata.Dvojčata stejně jako moji bývalí nevlastní bratři jsou dvojčata. Stejně jako moji matce v roce 1943. 22.5.1945 přechází s manželkou hranici do Německa a po sedmi letech v Německu odchází do USA. Tam pracuje ve firmě Beloit Corp. jako technik při výrobě papírenských strojů. Na odpočinku je potom na ranči ve městě Beloit ve Visconsinu. Beloit – vidíte tam bílé a Visconsin – Vascon syn.

Kobzík František   nejprve je třeba si všimnout,že jeho jméno obsahuje OB. Operace Benjamin.Narozen 22.3.1914 v Břeclavi. 1914, může být i 1919,1991 atd. Břeclav je jako Breslaw – německy, polské Wroclaw a české Vratislav. Breslaw je Basil M. Wroclav to samé a Vratislav je Vasil na konci. A kromě toho se Vratislava jmenoval dcera mojí matky a Bohumila Floriána,jejího prvního manžela, která zemřela krátce po narození. Jméno Vratislav pak dali jednomu z mých bývalých nevlastních bratrů dvojčat v roce 1943 po narození v Roudnici nad Labem.

Otec byl Tomáš  matka Františka rozená Florusová. Jako moje matka byla Floriánová za války. Dětí bylo celkem SEDM. Bratr Karel narozený v roce 1913, jako Husák a jako je 1931 rok narození Jelcina a jako je číslo popisné našeho domu v pplk.Sochora 4 Praha 7, 1391. Karel byl truhlářem. Jakub narozený v roce 1916 – jako je 1919 a 1991 například ,byl vyučen stolařem, bratr Emil narozený stejně jako otec v roce 1919 a stejného jména jako otcovo krycí jméno v dokumentech Emil a jako je Emilia Vašáryová – Vasiliová, slovenská herečka. Sestra Františka narozená v roce 1921, po ovdovění spojila svůj život s Josefem Černotou , přítelem svého bratra Františka z parašutistického výcviku v Británii.

Josef Černota byl příslušníkem výsadku Wolfram. Který se spojil v zimě 1944 se skupinou ARAP kde byl můj otec v té době podporučík čs.armády ,náčelníkem štábu. Jejich několikaměsíční spolupráce byla ukončena Akcí Tetřev, vedenou Karlem Hermanem Frankem. k potření partyzánského hnutí v Moravskoslezských Beskydech. Společně spolupracovali s Radou Tří , s generálem Braunem.Otce a Josefa Černotu spojovala jedna vojenská akce. Společně dostali od svých velitelů – WOLFRAM kpt.Jozefa Otiska a ARAP mjr.Adama Niščimenka  za úkol popravit konfidentku gestapa Marii Ripl. Úkol provedli.

A dále to byla sestra Anna narozená v roce 1923, stejně jako moje babička a otcova matka a jako moje sestra a otcova druhá manželka a Anna Mohorita Lemak v USA. A nejmladší byla Kateřina narozená v roce 1928. Stejně jako moje dcera Kateřina A město Jekatěrinburg, kde byl zvražděn rudými Car nikolaj s rodinou. Stejně jako se jmenuje můj sny nikola a narodil se 26.12. 1979. Stejně jako byl 26.12. 1991 ukončen SSSR. A skončil komunismus jako systém.

František Kobzík byl významný čs,sportovec. Závodil s veslicí – vasilicí. Osmou. Vyhrál 19.7.1936 mistrovství republiky v Roudnici nad Labem. Kam patřili Horní Počaply, a narodili se tam moji bývalí nevlastní bratři dvojčata.

František Kobzík se dne 7.5.1944 spolu se svým spolubojovníkem Vancem v seníku v Rudicích u Uherského Hradiště zastřelil. Byli obklíčeni protektorátními českými četníky. ( Uhrová bylo příjmení mojí sestry ve druhém manželství)

Josef Vanc narozen 4.2.1915 v Žitětíně okres Jičín. Otec byl František a matka Marie rozená Komárková. V rodině bylo celkem 11 sourozenců.. Josef se vyučil strojním zámečníkem a vystudoval nižší střední odbornou školu. Nemohl ale sehnat zaměstnání tak se 1.10. 1935 podrobil dobrovolému odvodu. 1.10.1939 můj otec má započítano dobu v odboji a službu v čs.armádě. Sloužil v Hradci Králové potom v Bratislavě. Po Mnichovu byl přemístěn k dělostřelectvu do Olomouce a 30.4. 1939 byl propuštěn z armády.. Dne 25.5. 1939 se rozloučil s rodinou a se svou známostí Marií Lukášovou z Česovice ( moje matka byla M.L) a odešel do Polska. Byl zde prezentován v 2.6.1939 v táboře v Mylých Bronovicích( 2.6.1945 začal otec sloužit na Dvojce na MNO v Praze – jako Vancovi spolubojovníci kteří se dočkali osvobození , Bogataj a Šperl). V červenci podepsal závazek k Cizinecké Legii – El C – El CHE. A z přístavu ve Gdyni na lodi Chrobry přepraven přes Marseille a Oran ( Vasilie a O.R.) do Sidi bel Abbes. Odtud byl přeložen do posádky Colomb Bechar a pak v září do Francie do nově vznikajícího čs,vojska. Odtud přejel lodí “ Viceroy of India “ do Velké Británie.

V lednu absolvoval školu rotmistrů. A absolvoval potřebné kurzy ve Skotsku a v Ringway u Manchestru. Byl zařazen do výsadku CARBON. Dostal identitu jako Josef Vaněk narozený 4.2.1915 v Praze a bytem v Brně Řečkovicích. Vaněk je i V N K –  KoNěV nebo NoVáK. A bylo pod tímto, také smyšleným jménem, otištěno v  létě 1989 přání Václavu Havlovi k narozeninám v Rudém Právu.

Josef Vanc spolu s Františkem Kobzíkem ukončili svůj život 7.5.1944 v Rudicích u Uherského Hradiště. Obklíčeni protektorátními českými četníky.

Budu pokračovat v konkrétní ukázce spolupráce mezi Východem a Západem. Organizované spolupráci. Velmi jednoduše a bez žádných tajností. Pro ty co věděli o co jde. To se nevyučovalo. tomu se muselo rozumět. A vojenští zpravodajci, ne všichni pochopitelně ,ale ti, jednotlivci tento systém ovládali a vkládali do něj na své straně světa dílek po dílku, až se puzzle sestavilo na konci roku 1991. Taky se tomu dá říkat ping – pong. Myslím, že už jsem o tom psal někde v předcházejících psaních. Nikdo nic neříkal ,ale jen prostě názvy míst, jmény,třeba i řek, barev atd. dávali najevo že si rozumí a že jsou ve stálém skoro každodenním kontaktu. Konkrétně k tomu.

16.04.1941, (my také čteme 19.09.1919) seskakuje , skokan,( tak si říkali,) u Landeck v Rakousku, píše se že díky navigační chybě z letounu jménem Halifax, vůbec první bojový výsadkář československé branné moci ve Druhé světové válce. Nese jako zástupce „Dvojky“ Františka Moravce, poselství do vlasti od presidenta Beneše.Je ale zajištěn a vězněn 2 měsíce v Innsbrucku. Ve spořitelně na Dvojce v Praze na Vinohradech se se spojkou setkání nezdařilo. O.R. byl první a jediný kdo seskočil před 22.červnem toho roku. Před napadením SSSR hitlerovským Německem. Operace se jmenuje Benjamin. O.B. Výsadkář se jmenuje Otmar Reidl – O.R. A je z Kroměříže dělá pro Baťa. A do československé armády se dostal tzv.jižní cestou.Okupace ho zastihla v přípravce v Jugoslávii na cestu do Konga ( uranové rudy „velmoci), kde měl být právě zástupcem firmy Baťa.Tak se vydal do Británie.

Podíváteli se podrobně na druhou stranu evropského kontinentu, do SSSR tak uvidíte okamžitou – okamžitou v rámci možností, odezvu. V dalších letech se vybrala některá místa, kde probíhal výcvik československých parašutistů organizovaný Čs.V.M. – československou Vojenskou Misí ale i dalšími – GRU,NKVD, ÚŠPH Ukrajiny a moskevskými komunisty z KSČ.A časem i Ukrajinskými fronty – Prvním – těch bylo nejvíce, Druhým a pak ke konci války hodně také Čtvrtým. A kde se cvičilo? Kde se připravovali výsadkáři – českoslovenští občané, kteří různými cestami přišli k 1.Československému armádnímu sboru? A proč zrovna tito a ne jiní? Ano to je to kouzlo Války v mlze, podle Klausewitze. Někteří ji nazývají Tichou válkou.S pochopitelně jediným cílem a to porážku komunistického systému. A založené právě tady. Kdy parašutisté plnili svoje úkoly. Mnozí velmi hrdině a skvěle. Mnozí položili životy. Ale kromě toho jejich účast ve výsadkovýh programech měla tu odvrácenou tvář. Předávání si navzájem informací. Protože vše je evidováno, zachováno – podle potřeby a archivováno pro poválečné období. Pro historiky, pátrače, studenty vědecké kapacity. Ale také pro další generace zpravodajců, kteří jen pouhou znalostí těchto dokumentů a teď je to důležité – znalostí klíče, mohou dále pracovat v tomto impozantním ,dávno v minulosti započatém díle. A předávat informace dál, tak jak to učinil plk.Jiří Šolc v knize o které píšu. Osudná rozhodnutí – O.R. 7 kapitol. S jejich velmi “ zvláštním “ výběrem.

K věci. Druhá strana odpověděla na přihrávku velmi prostým způsobem. Vybrala pro výcvik československých výsadkářů na území SSSR městečko Obarovo u Rovna. A je to. O.B. – operace Benjamin a RO / O.R. – Otmar Reidl a nakonce V, nebo v ruštině B. Rovno je jen O.R. – už všem známé hebrejské kůže či světlo. A co je důležité. Ruská strana to ctila velmi důsledně. A protože je v obou slovech VOR tak i poslední velitel střední skupiny Sovětských vojsk na našem území byl Vorobjev. A na Vorobejskych gorach – Leninských horách studovali společně – to je důležité – společně studovali, znali se a přátelili se – Zdeněk Mlynář/Müller a Gorbačov Michal.A chystal se tam na výsadek do Protektorátu můj otec pod jménem Marinič, pod vedením mjr. Jakovleva.

Dalším místem kde probíhal výcvik našich paršutistů bylo Svjatošino – Svatá šína. Ano je to tak. Svatá kolej – šína. Používalo se to u nás k označení politické party. – ostraváci neříkali šína ale glajcha. Ale význam je jasný. Jde o to že jde o velmi významnou skupinu, která je mimo dosah a dopad, kohokoliv jiného. Jasná výzva znalým. Tak jako podobně v kriminálním prostředí v Rusku VOR v zakoně. Velmi uznávaný mezi ostatními. Pro svoje vyjímečné vlastnosti. Česky řekněme minimálně Nebojsa.

Dalším vybraým místem na ruské straně pro výcvik výsadkářů bylo Jefremovo. Tam se cvičila 2. ano správně druhá, Dvojka, Paradesantní brigáda. Později přesunutá na Slovensko na pomoc SNP. Ale to není předmětem mého psaní. Většina z jejich příslušníků byli slovenští vojáci – tedy vojáci slovenského štátu, kteří přeběhli, nebo se dostali do zajetí při bojích Slovenské armády s rudou armádou – vidíte tu podobnost s Československými Legiemi z dob První světové války? Tehdy to byli ,ale jenom Češi, kteří přebíhali nebo byli zajímáni ruskými vojáky a ťed to byli jenom Slováci, kteří byli zajímáni nebo přebíhali k ruské armádě. K tomu nás předurčila naše geografická poloha. Prostě střed Evropy. Srdce Evropy. Právě proto jsme sehrávali v té Velké hře – jak nazvali v Československu vydavatelé knihu Dolď Michajlik  Odin v poli voin – tak vyznamnou roli. I s naším jazykem, jmény,lidí míst atd.atd.atd.Ve Velké hře při porážce světového komunismu. A úspěšně…

Ale zpátky k tématu. Pozorní čtenáři mého webu si určitě vzpomenou na pasáž ve kterém mluvím o historických souvislostech dávno a dávno založených. A vzpomenete si i na presidenta USA Jefferson – s jeho druhou manželkou MARTHA ( MAHRTA – MOHORITA) Jefferson je totiž Jeffer son – Chefer son – šoférův syn. A kdo byl šoférův syn? No přece Tomáš Masyryk. Jeho otec byl kočí. Tehdy i šofér. A stejně tak je to i s Jefremovo. JEFREMOVO – JEFER – MOVO – po našem šofér M.V. A to jsem byl. A otec nebyl. Nikdy jsme neměli auto a otec neměl nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Na rozdíl ode mne, který jsem se učil automechanikem a trojku – řidičák i na náklaďák jsem měl v osnovách. A jen tak pro zajímavost odbočím, najezdil jsem více než milión kilometrů.P Evropě a přilehlých ostrovech… JeFFeR SON – JeFReMoVo.

A to místo které bylo velmi významné a možná nejvýznamější je tzv. středisko 4.Ukrajinského frontu 5053. Zajímavé je právě to číslo.A proč? Za prvé se přesunovalo. Nehledal jsem kde všude se v průběhu války nacházelo. Stačí to číslo. Budeteli ho číst po našem – tedy hebrejsky odzadu do poloviny tak vám vyjde 35  a 50. Ano 35 je je rok vzniku US ARMY a US MARINE. 1775 – Trojka jsou tři jedničky – nebo sedmičky ,jak mi co máme šílený rukopis víme. americká sedmička je nepřeškrtnutá sedmička na rozdíl od britké. Ani nevím jestli u nás existuje nějaký standard. A teď čtěte velmi pozorně – jak to bylo s ping – pongem. A copak je ta 50 ??? No římskými je to L – a malé L je l. Takže 1775 a l.

Za prvé – přepsáno z vojenské knížky mého otce.Od 1.9.1965 do 31.5.1976 zařazen jako zástupce velitele pro bojovou přípravu u útvaru 3513. Dodávám v horních Počernicích – H.P. A co je 3513 – A co nám vychází 35 a 13? Zase 1775 rok založení US Army a US Marine a 13? No to je také jednička. U hodin. 1775 l.

Ve své knize „Bylo málo mužů“ píše plk. Jiří Šolc v Poznámkách a zdrojích a pramenech na straně 316, poznámku  číslo 167, ke kapitole V nerovném boji toto: cituji „Generál Moravec uvedl ve svých Pamětech, že na československé území bylo za války vysazeno 153 parašutistů. Z tohoto počtu 3 zběhli a 35 se dožilo osvobození.( Viz F.Moravec c.d.str.304). Tento údaj je v uvedených počtech nepřesný. Bohužel neuvádí jmenovitě ani údajné zběhy a není zřejmé, zda měl autor na mysli případy po vysazení ( Čurda,Gerik) nebo jiné k nimž mělo dojít ještě v Anglii. 153 parašutistů rozhodně neodpovídá počtu vysazených mužů – spíše se blíží počtu vycvičených osob, v němž jsou ovšem zahrnuty i skupiny, které před koncem války již nebyly vysazeny. Ovšem ani s přihlédnutím k tomu by takový údaj neodpovídal.“ Konec citace z knihy.

Je na první pohled zřejmé ,že to byl „vzkaz do vlasti“. A souvisel s obdobím, ve kterém se Paměti generála Moravce vydávaly. Vlastním jejich první vydání v angličtině. Vydanou nakladatelstvím Bodley Head, 9 Bow Street London , Mrs. Hanyi V. Disher ( dcera generála Moravce) v roce 1974. Co je 1974 zase už asi všichni víte. Je to 1919. Nebo 1976, rok odchodu otce z armády k 31.5. A hlavně je to bezprostředně před tím než v roce 1977 vyšlo v nakladatelství Publishers 68 první vydání a v roce 1987 v Londýně druhé vydání v Češtině. Tak a zpátky k tématu – data jsou jasná – Publishers 68 vydalo v roce 1977 – roce CHARTY 77 – leden 1977 – první měsíc – l/77, zase 17.07. nebo 1775.( poznámka – upozorňuji ,že generál Moravec zemřel v roce 1966, 26.července.)

153 je naše číslo – Středisko IV Ukrajinského frontu, 5035 a číslo vojenského útvaru mého otce 3513. Tedy správně ,asi správně, podle plk.Šolce nepřesné. Ale na druhou stranu zcela přesné v době kdy byla kniha publikována. a kde měla jasně označit, že vše běží a probáhá podle plánu. Jak jinak u vojáků. U zodpovědných vojáků, skutečných vojáků. Vlastenců a to je důležité v tomto případě –  vojáků – nekomunistů.

A ještě proč je to naše číslo???

Uvádím údaje z knihy plk.Jiřího Šolce Za frontou na východě. Strana 92 a 93. Všímejte si prosím vám již známých iniciál a označení akcí, jmen osob atd. Tak se vám podaří velmi jednoduše proniknout do celého systému připravovaných akcí a jejich souvislostí s pádem SSSR a světového komunismu. Píši jen to co souvisí s mým tématem. – tedy Operací Benjamin.

„Ještě dříve nežli ŠVBM ( V.B.M!!! Štáb Vojenské Branné Moci) vydal základní směrnici pro zvláštní operace čs.armády z východní fronty ( výnos 205/43 – všimněte si čísla 205 – 25, 52 atd.) na československé území předložil plk.gšt.H.Píka MNO v Londýně iniciativní návrh na vyslání několika zpravodajských výsadkových skupin na Zakarpatskou Ukrajinu, Slovensko, případně východní Moravu k plnění zpravodajských,spojovacích a sabotážních úkolů. Požadovaný souhlas mu byl dán.Od léta 1943 byli u čs.brigády vybíráni vhodní dobrovolníci v počtu 10 poddůstojníků ( doplňuji já 10 je také X ) a postupně zahájena jejich příprava. Částečně probíhala v JEFREMOVĚ u oddílu ZÚ, kam byli vysláni na výcvik diverzní, vzdušný a spojovací. Zajišťovali např.rádiové spojení štábu gen.Kratochvíla ( vzpomínáte na Kratochvíla z Hranic – manžela tety Marie z Sigma Hranice) s Čs.vojenskou misí v Moskvě. V moskevském hotelu NATIONAL a SAVOY ( všimněte si těch jmen sovětských hotelů – anglické názvy i spoustu let po Říjnové revoluci) proběhl dokončovací výcvik radiový, šifrový a zpravodajský.Prováděli jej mjr.gšt. Perníkář, plk.letectva Toman( Mareš – to je po našem Vasil ), plk. Píka a radista vojenské mise Caletka ( Ca Le tka – C Letka…) Sovětská GRU zajišťovala jejich budoucí spojení s centrálou, vydala provozní údaje a spojovací plán a měla zajistit vzdušnou přepravu do operačních prostorů, z nichž ( a teď velký pozor, doplňuji já!) DVA byly stanoveny na Zakarpatské Ukrajině a TŘI na Slovensku ( 23 – 32 – 53 – 35). Podle Pikova plánu měly skupiny předávat své poznatky také do Londýna, nebo přímo vojenské misi do Moskvy. Za tímto účelem dostaly zvláštní šifru ( Velmi pozorně čtěte ) PALACKÝ, která byla před GRU a NKVD zřejmě neúspěšně tajena.“

Byly vysazeny z letounu BOSTON – víte ,že to je hlavní město státu Massachusets – B.M.( nebo V.M.)

DVĚ skupiny pro Zakarpatskou Ukrajinu byly vysazeny 10.června 1944 ( datum Lidické tragédie). První MARUŠAVĚRA ( M.V. jak už sami víte je Mohorita Vasil. A také jméno MARIE mojí  babičky z Horních Počapel HP, a druhé jméno mé sestry Anny – MARIE, a VĚRA  jméno manželky jednoho z mých bývalých nevlastních bratrů Věra z Horních Počapel – HP).

Tvořili dva parašutisté: velitel Václav KOHUT ( babička Marie z Horních Počapel byla rozená HAHN) a měl osobní číslo (a to je velmi důležité) 89089 (- vidíte dobře??? jak se to chystá 1989).A radista Vasil KUČERAVÝ ( rusky KUDRIJ – K a DR LCHE, anglicky CURLY – CL Ly – EL CHE LEE a také  Karel – jako děda GEBELT – manžel Marie Hahn, jeho syn Karel a vnuk Karel – můj bratranec a svědek otce na svatbě po válce.plk. Karel Steiner Veselý) Měl osobní číslo 41041 ( to už víte že podle našeho čtení je to také 91091 – rok narození mého otce – 1919 a konec SSSR 1991). K prioritám jejich poslání patřilo zřízení radiového spojení, které měli udržovat každé úterý a sobotu s Moskvou a Londýnem.K vysazení došlo v prostoru SVALJAVA (- Vasiljava).

Druhá skupina ve složení rtm.Pavel BALEGAOLENA ( jako sestra mojí matky, Alena ( provdaná BARANIKOVÁ, z Horních Počapel a dcera Marie Hahn babičky a dědy Karel Gebelt a sestra Karel Gebelt) osobní číslo 54154, a des. Ivan IVANČULINECANNA – ( jako moje sestra a druhá otcova žena Anna Bessarab a jako Anna Mohorita Lemak ,která emigrovala do USA v 19.století atd.atd.atd.) osobní číslo 35335. Vysazena měla být u MUKAČEVA, ale vysazena byla u obce ZÁRIČKA – ( Zářička –  O.R. hebrejsky světlo, Otmar Reidl, Opálka atd.) u VOLOVOJE – Z VOLOVÉ – byl otec.Také u ní se očekávalo, že bude předávat své zprávy a zjištění o vojenské a politické situaci do Moskvy každou středu a sobotu, v pondělí pak do Londýna.

Obě skupiny byly vybaveny rádiovými komplety NABLA, americké výroby. A co je NABLA po našem??? HAVLA – HAVEL…

Vysílačky mohli být požívány jen z elektrické sítě. Zakarpatská Ukrajina nepatřila k místům, kde by byla taková místa k dispozici. Vycházím tedy z toho předpokladu, že důležité bylo ,že jimi byli vybaveni a ne že by je mohli ve velké míře používat.Prostě jako dorozumívadlo mezi zasvěcenými zpravodajci v poválečném období až do pádu SSSR. Obě skupiny se časem přidali k partyzánské brigádě ZAKARPATIJA 9. A co je 9? IX. l X. L X. EL CHE.

Co je ještě na těchto skupinách zajímavé? Že pro ty zasvěcené jak já jim říkam – zpravodajce z „Dvojky“ došlo k uzavření kruhu s konspirativním ukázáním prstem na mne a zahájení mojí svazácké “ kariéry“ Bylo to v době kdy sloužil otec u útvaru 3513 v Horních Počernicích ( H.P.). Tam totiž slouzil s Ivanem IVANČULINCEM. Sloužili oba ve funkcích zástupce velitele útvaru. Oba byli za zásluhy v roce 1973 povýšeni na plukovníky.Iniciály Ivana Ivančulince si už umíte přeložit do naší řeči určitě sami – I.I. – II. ano je to „DVOJKA“. A velitelem jejich útvaru byl podplukovník SVOBODA. Znal jsem je oba. Jak Ivančulince tak Svobodu. Svoboda mi dokonce v listopadových dnech 1989 telefonoval a vyjadřoval mi podporu. Jako mnozí známí vojáci vlastenci např generálporučík BROŽ ( po našem taky BLOZ – BZL – BAZIL – Vasil), také výsadkář, ten dokonce přišel osobně. A vybavil mi osobně – na pokračování mise v SSSR. Dal mi dvě stě dolarů. ano jak byli vybavováni výsadkaři za války dolary na cestu za ENEMY LINES tak přišel za mnou generálporučík BROŽ zpravodajec se dvěmi hvězdami na každém rameni – 2 a 2,  a vybavil mi ke splnění posledního úkolu. Konce SSSR a světového komunismu. ÚKOLU –  v srpnu 1990 být na místě , při porážce pokusu o převrat skupiny viceprezidenta Janajeva.)  Ale to až jindy.

Volal mi v převratových dnech i ředitel B.O. – ano vidíte správně. B.O. Balírny obchodu. Byl nástupcem Franiška MAJERA který tam řediteloval až do nástupu Štěpána. MAJER vedle mne seděl v předsednictvu OV KSČ Praha 2. Já jako přizvávaný a on jako člen. Jednou při nějaké diskusi o příbuzných vyvolanou Jakešovo – Kapkovým člověkem vedoucím tajemníkem Randákem, jsem se ho ptal , šeptem, jestli má sourozence. Řekl mi mám bráchu, je u armády ale moc se nestýkáme. Mi jsme se také moc nestýkali. Koho myslíte, že měl tento protřelý harcovník, na mysli tím bráchou? Byl jsem u něj jednou – na padesátiny. Spolu s Bohdalovou a Brzobohatým. On byl jediný kdo rozuměl mému prohlášení, když nám v prosinci ( až v prosinci) 1977 přečetl Randák na zasedání CHARTU 77, že TO bych také klidně podepsal.

Vracím se zpět ke knize O.R. – plk. Jiřího Šolce – Osudná rozhodnutí. Se sedmi kapitolami.Doporučuji vám se seznámit s celým příběhem této skupiny je nesmírně zajímavý. Je škoda, že historici mluví o osudech jen několika výsadkářů a nevzpomínají na všechny. Zas tolik jsme jich ve Druhé světové válce neměli.

V této části uvedu několik příkladů dalších skupin z Východu, které byly vysílány na okupované československé území podobně jako skoro všechny ze Západu i z Východu – s utajenými vzkazy pro konečný cíl. konec SSSR a světového komunismu. První skupina je skupina KOZINA. Vyslána byla ˇUstředním štábem partyzánského hnutí UKRAJINY( generál Nikita Sergejevič Chruščev – proč uvádím jeho tehdejší vojenskou hodnost? Bude to důležité v dalším příběhu). Slovo KOZINA , která byla pojmenována po Janu Kozinovi, mělo ale i druhý smysl. KOZINA je kůže .Ano jako hebrejsky O.R. které je ještě světlo kromě toho. To už víte. Byla připravena v Obarovo u Rovna  a ve Svjatošinu. Proč tot také víte. Je to popsáno výše. Po kozinovi se jmenovala prý proto že se připravovalo její vysazení v místech kde Kozina žil. Na Šumavě. Měla být vysazena v okolí FILIPOVI HUTI. Po našem i PHILIP HUTI  – P.H. – H.P.

Pořád se měnil čas a místo výsadku. A pořád dokola. Nakonec byla předána do střediska 4.Ukrajinského frontu , nám už známého střediska číslo 5053. Nakonec byli vysazeni v prostoru Žatec Louny. Ano tam kam byl po rozpuštění Vojenské politické akademie v Praze pro její politickou nespolehlivost a pro silně pravicově oportunistickou základnu mezi důstojníky, přeložen muj strýc – manžel sestry mojí matky Aleny – Antonín Baranikov. Syn ruského zajtce z dob první světové války, který se z důvodů zranění domů nevrátil a nakonec zůstal žít v Československé první republice. V prostoru Louny Žatec strýc  A.B. s manželkou B.A sloužil až do přeložení do Mladé Boleslavi ( M.B.), jak je popsáno výše.

Výsadková skupina v počtu 17 parašutistů ( 17 je Dvojka – podle hodin jen připomínám).

Velením byl pověřen por.VASIL KIŠ. Narodil se – a teď pozor – 17.listopadu 1920 v obci Poroškovo, v okrese Perečin, na Podkarpatské Rusi. Po obsazení Maďarskem odešel se skupinou přátel do SSSR. Dne a to je také důležité datum 26.července 1940. Byl zatčen, odsouzen a uvězněn v Gulagu. Poté se dostal do Buzuluku k čs.armádě. A poté byl určen veleitelem výsadku Kozina. Co je kromě těchto dvou dat ještě zajímavé, Pochopitelně to že je Vasil. Ale všimněte si jeho příjmení. KIŠ. Když to vložíte do našeho „pomyslného překladač“ tak z ruského Š je trojzubec – ukrajinský a také vládce moří Poseidóna, Neptuna – US Navy – US Marine. A když toto rudké ( nebo hebrejské) ˇ3 otočíte na hlavu ta jeto M. Takže jeho jméno je možné číst po našem i jako KIM. A koho jsem pozval v srpnu 1989 do našeho klubu československé mládeže v Severní Koreji – SK. X. EL CHE…? no přece KIM IR SEN. KIM LEE SEN. 17.listopad je LEE DREAM – DR. M. atd.atd.KIM do klubu přišel a na Facebook je fotka jak tam s ním stojím. KIŠ je ale také v neslovanských zemích jen prostě KIS. Bez háčku. a to je Konev Ivan Stepanovic.Velitel 1.UKRAJINSKÉHO Frontu. A Konev je Vanek a Novak, jak už dobře víme.

Při této příležitosti je třeba uvést jednu velmi významnou souvislost. Vasil Kiš byl několokanásobným kódem. Narodil se v P oroškovo a okrese P erečin na P odkarpatí. Tři P jsou i Tři R a také Tři L. A mohou být i jako jedničky Tři A, nebo kombinace A a I. Jako například AIA. Víte co je AIA? Tak říkal můj strýc BARANIKOV svojí dceři a my jako děti  po něm naší sestřenici AIA. ( vyslovuje se Aja) POZOR –  AIA ( nebo Aja) je ale také italský název pro HAAG. Ano město v Niederlandu, podzemí. A HAAG je Husák “ AA Gustáv. Husák II Gustáv. Dvojka. to vůbec neznamená, že věděl ,že je Dvojka. To také mohlo jako v naprosté většině případů lidí ,kteří se pohybovali okolo být bez jeho zapojení. Anebo ano. To by ,ale určitě vyznamenaný historik Michal Macháček zaznamenal. Nebo Viliam Plevza přítel H aa G a historik a pisatel pamětí H aa G. To už se asi nedozvíme. ale víme to ,že jeho jméno a příjmení, respektive jeho iniciály, hráli kromě jiného – rok narození a číslo popisné našeho domu a shoda s rokem narození Jelcina v šifře atd.atd.atd. A koncovka k této části je , že HAAGAIA – byl cílem operace německých výsadkářů ze 7 AIR Divison, první vůbec jednotky německých výsadkářů, Hiterovského Německa. Tato operace se uskutečnila 10. 5. 1940 – 10.května 1940 – 19 a čtyřicet je římskými XL – EL CHE. A 10.května 1945 zahynul první manžel mojí matky Florián, narozený 9.7.1909 ( to je taky IX – po našem LX – EL CHE). A 10.května 1948 byl otec přijat za kandidáta KSČ a za člena pak tři roky na to 19.04.1951. 19.04 je po našem i 16.04. – datum seskoku Otmara Reidla do Operace Benjamin ale také 14.04. datum založení US ARMY a datum mého narození 19.09. A co je podstatné pro nás v tuto chvíli ? Že bitvu o HaaG vedl německý generál, velitel 7 AIR Borne divize KURT STUDENT.Druhým křestním jménem  ARTUR jako generál MacArtur a třetím jménem Benno – ano jako Bennjamin, nebo jako student zavražděný v Berlíně u berlínské opery agentem STASI západoberlínským policistou.

ANO ČTETE DOBŘE – KRT STUDENT. Tak jak nazval operaci v Praze na 17.listopadu, na výročí narozenin Vasila Kiše, plk.Chmelíček, náčelník pražské StB – operace STUDENT. A kdo byl KRT ( KRTEK – co ho namaloval MILERMaulWurf německy – M.W. – MOLE –  M.L. anglicky a TOPO – krtek španělsky, ale také mapa a MOĹ – rusky) STUDENT tedy víte???

Dalším ve skupině byl ppor. Ján KOPČÁK Z hor můžeme říct.Nebo horník v podzemí. Narodil se v obci ZBOROV v okrese Bardejov. Zborov je velmi významné jméno pro čs,vojenskou historii. Tady bojovali proti nepříteli bok po boku BÍLÍ RUŠTÍ vojáci  s ČESKOSLOVENSKÝMI vojáky. Ale je to také ZBL – Bazil nebo i Vazil – Vasil – Basil.

Desátník Michal TURIS – spojka a příkazník Vasila Kiše. Vzpomínáte si na jméno pobočníka generála Moravce v Londýně??? A TUR je Volové atd.atd.atd.

Četař Michal GALANDA – patřil pod velení ruského důstojníka ve skupině jménem MORJAKOV. NÁMOŘNÍK – česky – MARINE anglicky.A ten se narodil stejně jako já .Datem, dnem a měsícem, ne rokem pochopitelně. 19.9. 1921.

Petr TUNDER – ten se narodil v KOŽUCHOVICÍCH – Kožichovice. Jako byl Žukov kožišník, a jediný podnik zahraničního obchodu na Dvojce – na Vinohradech KARAEXPORT, vzpomínáte???

Četař Juraj HUŠŤÁK. HUS TAK. Se narodil v obci Stakčina. Mobilizován k maďarské armádě odtud zběhl ke KOVPAKOVI a v roce 1943 se sloučil s Rudou armádou u NOVGORODU WOLYŇSKÉHO. Ano WOLY zase. A Slovensky je HUS – Husa.

Ján PALO. Ten se narodil o dva dny a o dva roky později než můj otec. On 14.8.1921. Otec 12.8.1919. V okrese Vranov nad Ťoplou. Topla je modrá podle ruského goluboj.Nebo Holub – Golubčik…Azul španělsky…jako barva marińáků,námořníků.To ale až jindy. Ján Palo byl mobilizován do slovenské armády a nasazen na frontu. U vesnice Tomašovka padl do zajetí Rudé armády.Ano TOMAŠ OVKA…

Posledním diverzantem, jak píše plk.Jiří Šolc byl Jozef BALAŠČÍK. Za prvé je tam Vasil v jeho jméně i Če. Ale hlavně, narodil se po americkém způsobu psaní 03.21. 1921. 123. Moje rodné číslo za lomítkem. Narodil se v Porůbce – horník – podzemí. Narukoval do slovenské armády v TREBIŠOVĚ – TRE…A přešel k Rudé armádě 1.11.1943 u ARMIJANSKU k Rudé armádě. 1.11. to je také 177 nebo 117 atd. A ARMIJANSK – ARMIJA – N X – EL CHE.

Zbývající funkce byly svěřeny Rudé armádě. Náčelníkem štábu byl major Grigorij Arsentjevič MELNIK. GAM. Moje matka byla Ludmila, jako mělnická Ludmila.Název vína z hroznového vína – jako hroznatín kde se narodil Svoboda a jako Vinohrady kam chodil doškoly, žil a oženil se BENEŠ a já pracoval a chodil do školy a stojí tam na vinohradech vedle ARMÁDNÍHO divadla Svatá LUDMILA) Po válce se H.P. Horní Počaply přesunuly z okresu Roudnice do okresu Mělník. Město MELNIK je ale také v Bulharsku. Proč do toho pletu Bulharsko? To přece každý ví že Bulhaři kroutí hlavou obráceně než my. Ano znamená ne a ne znamená ano. Víte to proč to tak bylo? No, že jsou v Rudé armádě , ale ne Rudí. Že jsou Bílí. Obráceně. Proto tam byl velitel skupiny se kterou odešel otec do SSSR v roce 1939, generál Stepan Bunzák po návratu z KONGA leteckým a vojenským přidělencem na československém velvyslanectví – v SOFII. Hlavním městě BULHARŮ.

Osud skupiny byl velmi tragický. Jejich putování protektorátem úctyhodné. A ti co přežili skutečně patří k největším hrdinům odboje. Přistáli v Sudetech. To samo o sobě bylo hrdinství, že i přes ztráty přežili. Vasil Kiš doputoval až na Chrudimsko kde se dostali do kontaktu se skupinou také JAN ( jako KOZINA) ale HUS. V jejímž čele stál známý Miroslav Pich Tůma. Kiše i potom pronásledovala smůla. S několika lidmi založil po setkání s ilegální organizací ROM ( Revoluční odbor mládeže v Chrudimi) Partyzánský pluk LUDVÍKA SVOBODY. Přečtěte si to pozorně znova a znova – Tůma – Rom – Ludvík Svoboda.

Dvě děti Vasila Kiše po válce narozené měli  iniciály V.M. Miroslava a Vladimír. Jeho matka byla rozená Kašparincová. Ano jako rusky August.

Wikipedia – Dne 1. září 1950 byl Vasil Kiš zatčen Státní bezpečností (StB). Byl obviněn z protistátní činnosti a z přeceňování zásluh odbojové činnosti „Partyzánského pluku Ludvíka Svobody“. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen a následně uvězněn v ˇUstí nad Labem..Na základě amnestie prezidenta republiky Antonína Zápotockého  byl z vězení propuštěn 4. května 1953.

Z knihy plk.Jiřího Šolce, Za frontou na východě. A z Wikipedia.

Operace Borkaňuk. Už její název musí být pro pozorného čtenáře jasný. Ping – pong. Operace Benjamin na Západě OB. A na východě o pár let později Operace Borkaňuk.OB.

Její název je odvozen od příjmení funkcionáře Komunistické strany Československa na Podkarpatské Rusi Olexa Borkaňuk. Olexa Borkaňuk byl Rusín, pocházel z Jasina v Rachovo. Byl velitelem skupiny vysazené už 5.1.1942 ( den a měsíc narození mojí dcery Kateřiny).Byl ale zatčen a v Užhorodě vojenským soudem odsouzen k smrti a v Budapešti hlavním městě Maďarska 3.10.1942 popraven. Budapešt Maďarsko – B.M. V Moskvě 1971 -72 v naší skupině, asi dvacetičlenné, byl se mnou pozdější předseda OV SSM Litoměřice Olexa, ale příjmením. Jménem byl Jiří.OLEXA – souhlásky LX – EL CHE. A Borka – je po našem Vasil.

Velitelem skupiny byl ppor. VASIL MOHORITA. Byl také z Volové, jako můj otec. Sloužil po válce také v čs.armádě. A byl pravděpodobně příslušníkem Reicinova OBZ. Jak vyplývá z neúplných dokumentů které jsem nalezl na web. Jsem přesvědčen, že rasistická a komunistická StB a KGB a ČSLA, zavraždila mého otce v říjnu 1990 se záměrem potrestat pracovníka OBZ ,ale zachovat si svého příslušníka na Východním Slovensku. Ve Svidníku. Jednou – někdy v roce 1988, jsem se s ním sešel. Byl na rozdíl od mého otce ,který nikdy nevykonával žádnou funkci,  velmi politicky aktivní v Komunistické straně Československa Učil prý piloty na Vojenské škole v Košicích, Ruštinu, mi jednou se smíchem řekl otec. To si snad přeložit dovedete. Tehdy při našem setkání mi věnoval velkou pětilitrovou sklenici plnou nasušených pravých hřibů. Měli jsme jich asi na rok.

Kromě toho je na skupině Borkaňuk zajímavé i to ,že s připomenutím úvodního textu z Tóry, v ní bylo z celkem 14 československých vojáků – podle hodin Dvojka, Sedm ,ano 7, jménem Vasil. Vasil je a asi bylo rozšířené jméno v té oblasti Podkarpatské Rusi, ale definitvně se každý druhý Vasil nejmenoval.  Kromě toho čtyři Michalové a Ivan,Dimitrij a Nikolaj. K celkovému počtu 14 československých výsadkářů přibylo 5 výsadkářů z Rudé armády. Celkem jich bylo tedy 19.  A to je zase podle hodin 7.

Skupina byla připravena ÚŠPH ,generála Nikity Sergejeviče Chruščeva v Kyjevě a předána k provedení akce 1.Ukrajinskému frontu maršála nám známeho KIS – Koneva Ivana Stěpanoviče. 27 září byla přijata po úspěšně provedeném seskoku na místě – u obce Šarnina, zajišťovací skupinou partyzánského oddílu Požarskij – to víme co je. Požár – O.R. Světlo…Spolupracoval se skupinou Kriváň. Na náměstí I.P.Pavlova na Dvojce, na Vinohradech byl hotel Kriváň za mého působení kousek od něj. Musím i zmínit to ,že jeden příslušník  z výsadku Operace Borkaňuk, Michal Kričfaluši se stal spolu se Štěpánem Bunzákem, z Volové, který organizoval odchod mého otce do SSSR také funkcionářem u nově vznikajícího paradesantního vojska po Druhé světově válce.Plk. Michal Kričfaluši byl zástupcem generála Palečka a Štěpán Bunzák byl velitelem 22.paradesantní brigády. Právě on – generál Bunzák Stepan mi telefonoval ,na Dvojku, krátce poté co jsem obdržel povolávací rozkaz k nástupu výkonu základní vojenské služby k hloubokovému průzkumu do Prostějova a řekl mi že půjdu k zpravodajskému útvaru radiového průzkumu Západního vojenského okruhu do Litoměřic. Tak se také stalo.Myslím, že mi otec kdysi s tímto Michalem Kričfalušim seznámil.Nebo jeho bratrem…to už si nevzpomínám.

Operace mistr Jan Hus. Samozřejmě, že vycházel název skupiny i z společného základu se slovem – jménem HUSák. HUS -HUSA – HUSKA – HUSÁK atd. Šlo o výsadek parašutistů z Rudé armády a jednoho jediného příslušníka československé armády. Miroslava Picha Tůmy. Ano stejně jako můj první předseda na Praze 2 – Dvojce Miroslav Tůma. A nám už známe souhlasky T.M. – Tomáš Masaryk, Thomas Wilson ( obrácené dvojité w) a jeho viceprezident Thomas Marshall atd.atd.atd. Můj mistr v učení u Vojesnkých staveb v ulici Mezihoří na Palmovce byl Tůma.

V této souvislosti musím odbočit. Někdy v roce 1989 když jsem byl předsedou ÚV SSM se na mne obrátil jeden z novinářů z Mladé Fronty. Chtěl kontakt s mým otcem. Pro rozhovor, který by se zveřejnil v Mladé Frontě. Neváhal jsem a otce s ním zkontaktoval. Otec vyprávěl o svém útěku, pobytu v Gulagu – konkrétně v Kožva a na stavbě letecké továrny někde tam v republice KOMI. Co je na tom zajímavého??? Že nikde, ale nikde v archívech českého státu, není výtisk této Mladé Fronty k dohledání.V Klementinu, kde mají veškeré výtisky tento výtisk není. Hledal jsem ho tam já i výše zmíněný novinář. Prý vyšel v září nebo říjnu 1989 – podle jeho slov. Je to vcelku nepochopitelné. Nedávno jsem se zeptal jak se k otci dostali. Proč oslovili zrovna jeho. Zmíněný novinář mi řekl, že ho doporučil právě Miroslav Pich Tůma. Psali něco o brigádě Jan Husa a při té příležitosti na to přišla řeč. A co z toho plyne??? Že žijeme v zemi neomezených možností. Dovedete si vůbec představit co všechno je tady možné zorganizovat, když se ztratí rozhovor z novin a noviny nechybí???

Při této příležitosti chci upozornit, že jde jen a jen o jména a průvodce mapou událostí. Nemá to nic společného s životními peripetiemi a událostmi okolo života Miroslava Picha Tůmy. A pro ty co už se vyznáte? Proč PICH ? No to je přece Petr Iljič Čajskovskyj v naší řeči. Labutí Jezero, Lebedinoje Ozero, Swan Lake. A bílá a černá labuť.2 labutě –  Jako moje přitelkyně, národní umělkyně z Taškent National Theatre jménem Gul’a Chamrajeva v Novosibirsku, který leží kde??? No přece na řece OB.Proto jsme tam jeli na letní praxi ze školy v Moskvě v červnu roku 1972. A PICH pracoval v Taškaunisu v hornické restauraci…Operace Benjamin byla v plném proudu.

Operace Tyrš. Stejně jako ty dvě předcházející byl zformován ÚŠPH a předán do podřízenosti 1.Ukrajinskému frontu maršála Koneva I.S. To co souvisí zcela bezprostředně s Operací Benjamin je to, že jeho příslušníkem byl Ignác Hazucha. Výsadek Tyrš byl vysazen u Pelhřimova, jen o asi 16 dnů později než výsadek ARAP ve kterém působil můj otec. Krycí dokumenty, které jsem zveřejnil na Facebooku ukazují, že můj otec je měl vystavené na jméno Emil Hazucha. A co je nejdůležitější matka Ignáce Hazuchy, tedy originálu se jmenovaa za svobodna Erbanová – ERBANOVÁ – Ano jako Evžen ERBAN. Který byl spolupracovníkem skupiny ARAP mého otce a byl spolupracovníkem Rady Tří. A přišel za mnou v září 1989 abych navrhl Václava Havla do funkce ministra kultury. .Manželka Evžena Erbana byla baletka.

Společník mého otce se kterým utíkal pod velením Stepana Bunzáka( generála) byl Ivan Mohorita. Také z Volové jako otec a Bunzák. Ale ne jako oni z Volové okresního města. On byl z Volové u Chustu. Také byl v gulagu,bojoval ve Svobodově armádě také, ale nebyl ve výsadku. A po válce působil jako vysokoškolský učitel v Tyršově domě v Praze. Jako plk. Doc.PHDr.Ivan Mohorita CSc, připravoval vojenské tělocvikáře. A já jsem celý první ročník učení u Vojenských staveb – V.S. pracoval v šatnách strahovského stadionu, kde pro nás zřídily učňovské dílny.V roce 1968 – 69, když jsem odešel z gymnásia jan Žižky z Trocnova a nastoupil u V.S.. Přímo na strahovském stadiónu. Kousek od vysokoškolských kolejí a od místa, kde byl podle mého názoru zavražděn generál Janko. Tyrš byl spoluzakladatel SOKOLa. SoKoL – SKL – Skl – Stepan Ivanovič Konev, nebo také SK – X a EL – EL CHE. Ivan Mohorita byl významným funkcionářem sportovního klubu československé srmády DUKLA. Stejně jako u nás byl křižující Sochorovu ulici ,ulice Dukelských hrdinů – původně BÉLSKÉHO.

A jak už jsem psal několikrát spolu utekli do SSSR , oba z Volové. M.I.V. – Mohorita Ivan a Vasil. Stejně jako Military Institut of Virginia – M.I.V..Který absolvoval jediný ze všech Chief of Staff US ARMY do té doby ( ostatní měli West Point) George CATLETT ( Catle TT) Marshall. – Byl Chief of Staff  v průběhu celé druhé světové války.A byl otcem „Marshallova plánu“. Který počítal s postupným zapojováním zemí do demokratického světa. My jsme se k tomu probojovali přesně podle Marshallova plánu v roce 1989 a SSSR v roce 1991.

Operace Komenský. Píše plk. Šolc ,že byla chybně označována v literatuře jako Borkaňuk II. Prý až slovenští historici zjistili v Kyjevě ,že to tak není. Šlo o celkem dest výsadkářů. Čtyři byl českoslovenští občané a šest příslušníků Rudé armády. Zajímavé je to ,že ti českoslovenští občané byli Němci. Velitel byl Gustav Schneider, dále to byli Helmuth Morche, Robert Reich a Rudolf Walter. Skupina byl zjištěna a po nerovném boji sedm výsadkářů padlo a dva byli zajati a po výslechu zastřeleni. Jediný který přežil byl náčelník štábu I.K.Čerepenko, který se připojil ke skupině JERMAK. Robert Reich se v československé armádě v průběhu války oženil s také příslušnicí naší armády Magdalenou MAJEROVIČOVOU.

Tato skupina je velmi důležitá kvůli názvu. Jan Amos Komenský má iniciály JAK. Stejně jako již jsem popisoval – Yak , Jak dobytek. Jako letadla JAK – podle konstruktéra Jakovleva. Jako Jakovlev ,otcův instruktor v Moskvě, Jakovlev maršála velitel dělostřelectva, vězněný Berijou a rehabilitovaný po jeho smrti. A také nejbližší spolupracovník Gorbačova, Jakovlev se kterým jsem se sešel v září 1990. V Moskvě. A Komenský zemřel v Holandsku – v zemi Niederland…Kde je Amsterdam, na řece Amstel. Ale město se jmenuje po řece Amsterdam. Tam je také klíč k R – L..

A dostávám se dnes do finále. Není třeba popisovat jednoho parašutistu po druhém. A vysvětlovat co co znamená. Ten koho to zajímá si to může zkusit sám. Například proč byla skupina KOMSOMOLEC vyslána na Bruntálsko na Moravě. B.M. Komsomolec. A moje povolání.A Unverdorbenovi. Ale letadlo bylo sestřelo. Nebo skupiny Lúč, Pochodeň, proč byli někteří vysláni dvakrát. atd.atd.atd. Dnes nakonec uvedu skupinu paravýsadek MAYER.

Bylo jich celkem pět československých občanů. Paravýsadek byl cvičen na nám už známém výcvikovém středisku 4. Ukrajinského frontu generála Jeremenka 5035. A byl vysazen v noci z 25 na 26 dubna 1945, tedy asi 12 dnů před kapitulací Hitlrovského Německa. Skupina byla v tomto složení velitel :

Ján Mayer – krycí jméno Spartakus, z vesnice Šajba.Původně v partyzánské skupině Jegorov Již jsem zevrubně popisoval proč vesnice Šajba a proč Mayer – Mohorita.       Zástupce velitel byl Ladislav Hanzel, Slovák ze Šuran, člen brigády Jana Žižky z Trocnova, který se dal k dispozici Rudé armádě.                                                     Telegrafisty Ivana Banděreva Rusína z Mukačeva, seržanta Rudé armády.                                                                                                                                                   Aloise Kuřitky ze Znojma, který se po osvobození Pomořanska, kde byl totálně nasazen dal k dispozici Rudé armádě. ( Hahn – babička z H.P.                                              Jozefa Pousteckého, Čecha ,z Prahy, bývalého člena partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova.

Z brigády Jana Žižky z Trosnova která operovala spolu s otcovou skupinou ARAP v Beskydech na Moravě byli DVA.

Seskočili na Svitavsku a Pohybovali se v údolí Bělského potoka kde leží vesnice Bělá nad Svitavou. Ivan Banderev byl zabit a je na hřbitově v Bělé pochován. Proč v Bělé a proč Banderev nemusím už asi psát. Kuřitka a Poustecký byli zajati. Poustecký byl zastřelen a Kuřitka se dožil konce války ve věznici gestapa v Lanškrouně. Mayer a Hanzel se z obkíčená dostali a dožili se osvobození.

 

V publikaci plk. Jiřího Šolce je uvedeno několik fotografií. Za frontou na východě jsou uveřejněny tyto fotografie. Tyto fotografie a skoro u každého jmenovaného a popisovaného výsadkáře je fotografie – podobenka. Nic víc. Zakoukal jse se na ně jako milovník historie, československé armády, tradic armády a obdivovatel hrdinských činů všech vojáků československé armády ať již z Východu či ze Západu. Tímto svým psaním vám dokazuji, že mezi nimi nebyl žádný rozdíl. kromě toho, že měli před sebou podobné úkoly, ještě měli úkol jeden. Díky své vyjímečnosti – zajímavosti důležitosti jako výsadkáři, sloužili i jako informace do budoucna. v rzhodující „válce“, Ve válce o porážku Sovětského systému a světového komunismu bez války. Což se také stalo. A to dokonce bez střelby. Bez použití atomových zbraní. Na těchto fotografiích vám plk. Šolc vzkázal jak to bylo. A rozluštil to pochopitelně jako já. Nevím kdy, nevím jak nevím jestli s pomocí nebo sám jako já. ale jak už jsem zde několikrát napsal ,když jsem na to přišel i já proč by na to nepřišel i někdo jiný. A nyní co vám chtěl říci těmito fotografiemi??? Je to jeho vzkaz o tom jsem přesvědčen a uvidíte, že se nepletu.

Na první fotografii ze všech je velitel výsadku KOZINA se svým spolubojovníkem KOPČÁKEM. Kouse nahoře si můžete přečíst to co je podstatné. Vasil KIŠ. Narozený 17.Listopadu a děti V.M. a skupina ROM a skupina LUDVÍKA SVOBODY. Matka Maškarincová. KOZINA – kůže OR. KOZLANY Beneš… Jan KOPČÁK se narodil ve vesnici ZBOROV. Tam kde bojovali českoslovenstí vojáci po boku ruských vojáků. A je to pokládáno za jedno z nevětších nasazení v průběhu První světové války.

Na druhé fotografii je komisař oddílu HUS. Miroslav Pich Tůma.Přešel do SSSR přes Podkarpatskou Rus u Libochova Ten který doporučil novinářům z Mladé fronty udělat ozhovor s mým otcem v roce 1989, což se pokud si vzpomínám stalo ale důkaz zmizel z povrchu zemského. Novinář ,který ho dělal o tom může přinést svědectví.Jsme ve spojení. Nebo to může udělat jinde veřejně. Bylo by to dobře. Nebudu ho jmenovat. Veěřím, že to udělá sám.

Miroslav Pich Tůma je jinak i TM. a to už víte co je. A je to Petr Iljič Čajkovskij ruský hudební skladatel – Kompozitor. Labutí Jezero.A stejně jako moje přítelkyně baletka Labuť v Novosibirsku u řeky OB , byla z Taškentu, Miroslav Pich Tůma pracoval v Taškunisu jako vedoucí hornické ( podzemí) restaurace. Předtím jako ředitel TRIkotážního závodu v PodHájce – Hájek vzpomínáte???. Na Ukrajině.

Další fotografie je fotografie dokladů jednoho z výsadkářů. Jmenoval se HORSKÝ ( Hegedüs ) Milan. Docent. Ing. Narodil se 19.6. 1921 v Žilině. Ano 19.6. nebo obráceně jako 19.9. moje datum narození. ČVUT sídlí na Praze 2 na „Dvojce“, V Horské ulici. Působil v oddílech PETROV,MAKARENKO,POBEDA. Absolvoval výcvik ve známém 5035 u 4.Ukrajinského frontu byl vysazen na území protektorátu u BENEŠOVA v noci z 1. na 2. 5. 1945. Tedy již úplně nakonec. Skupina se jmenovala VARJAG. Je dobré vědět kdo byli VARJAGOVÉ. V tomto případě. Varjagové byli švédští Vikingové. kteří z Finského zálivu podnikali cesty do ruského vnitrozemí po řece VOLCHOV.               ( VOL CHOV)

Na této fotografii, když jsem se na ní podíval poprvé mi něco dost upoutalo. Je na jméno Václav HORKAJ. Ale já na ní viděl tvář mého otce. Proto jsem vám k ní v přiblížení dodal z každé strany jednu z fotografií mého otce. Ta nalevo je z jeho falešných dokladů, jako Emila Hazuchy a ta z druhé strany je poválečná  v uniformě nadporučíka čs.armády ale ještě v britské uniformě. Jestli to není jedna a tatáž osoba, tak podoba je velmi, ale velmi výrazná. Možná mi poradí nějaký odborník. Jinak samozřejmě musím uvest, to co už jsem jednou psal. Že Rusky Horký – Teplý – Homosexuál je Goluboj – Golubčik – Modrý ale i Holub. Horkaj tedy neznamená Homosexuál ale znamená to to druhé MODRÝ – NAVY, MARINE. Division AZUL. Ale i NASA VRKY – NASA VASIL – MODRÝ…

 

 

 

 

Na další fotografii je fotografie výsadkáře MACO Josef, na falešných dokladech. Se svým pravým jménem. Jeho krycí jméno bylo Josef Mikulanič a byl velitelem zpravoajské skupiny JURAJ která byla vysazena 18.10.1944 v okrese Velký Diosék na jižním Slovensku. Na této fotografii má velmi nápadnou podobu s Vasilem GUL’A. Vasilem Bilakem. Ne až takovou jako v případě mého otce, ale má.

Ta spodní fotografie je fotka Karola SCHMIDKE ( narozený ve Vítkovicích ) – Přejemnovaný na Karol ŠMIDKE.Je to ten ,který byl významným slovenským komunistickým funkcionářem a společně s Karloem BACÍLKEM ( VASILKEM) byli vysazeni v Polsku a odtud přešli na Slovensko. Později se stal spolu s HUSÁKEM a NOVOMESKÝM členem 5. ilegálního ústředního výboru komunistické strany Slovenska. Za Slovenského národního povstání. HUSÁK i on i NOVOMESKÝ byli obviněni z buržoazního nacionalismu. ŠMIDKE nebyl vězněn ani odsouzen ale a teď velký pozor, zemřel podle historika Jana Rychlíka, za nevyjasněných okolností při autonehodě 15.12.1952. Pro ty co pochopili naší šifru je to snadné i rozšifrovat.. Zemřel tedy podle hodin – 15 je 3 –  3.12. 1952… Skupina Slánského byla popravena 3.12.1952. Tedy vlastně jako oni. A jako je moje rodné číslo za lomítkem 123. A jako byl popraven Berija rok na to 12.23. – s DVOJKOU navíc.

NOVOMESKÝ má jméno shodné s místem ,kde studovali vojenské učiliště moji dva bývalí nevlastní bratři. V Novém Městě. Jsou tedy – nebo byli to nevím protože se o ně nezajímám jako oni o mě po revoluci se přestali zajímat, NOVOMESTŠTÍ.

Je zajímavé je i to že patří mezi nás přejmenované – Schmidke – Šmidke, Mohorita – Mayer, Mlynář – Miller, Rusov – Russwurm, Richter – Rytíř atd.atd.atd.

 

Na této fotografii je další z výsadkářů z Východu. Je na ní opět na falešných dokladech vystavených pro účely výsadku ftografie výsadkáře Vladimíra Simulíka. Simulík – Vasilík. Vasilek – Masaryk. Doklady jsou na jméno Vladimír POLÁK. A je na té fotografii nápadně podobný, zase ne až tak jako můj otec na fotografii výše, ale je podbný Václavu HAVLOVI. Tak se to dělá. Jeho matka byla Vakarová Marie – V.M. Jako Vakarová – Vasilová a otec Demeter, jako otec mého otce. A narodil se v IZA okres CHUST. Utekl u KOLOČOVA z Podkarpatské rusi do SSSR. Tam co působil NIKOLA ŠUHAJ. Byl v Gulagu a poté se dostal do buzuluku a jako můj otec bojoval u Kyjeva, Bíle Cerekve a Žaškova. a poté byl vybrán k dalšímu zpravodajskému výcviku do Moskvy. Stejně jako otec. byl radistou zpravodajské skupiny KORZÁR – ano je tam OR.Byl s ní vysazen u obce LIBOTENICE v okrese ROUNICE nad LABEM kam příslušely v té době Horní Počaply. S Rudou armádou se sloučil 10.5.1945. V den kdy zahynul první manžel mojí matky, Bohumil Florián narozený 9.7.1909, v HRADIŠTKU u PRAHY při odminovávání nástražných min.

A jako poslední fotografii uvěřejnil plk.Jiří Šolc fotorgrafii  skupiny výsadkářů z Východu po  zádušní mši za padlé parašutisty v chrámu svatého Víta před obeliskem – ( OBELISK – BLSK – VaSiLeK )  na nádvoří Pražského Hradu – H.P. Bylo to dne 30.8.1945.

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *